4.5.2016 | GA | Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh | L 119/1 RIALACHÁN (AE) 2016/679 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) [...]

CAIBIDIL I - Forálacha ginearálta

Airteagal 1 - Ábhar agus cuspóirí (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Airteagal 2 - Raon feidhme ábhartha (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Airteagal 3 - Raon feidhme críochach (22, 23, 24, 25)
Airteagal 4 - Sainmhínithe (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


CAIBIDIL II - Prionsabail

Airteagal 5 - Prionsabail a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta (39)
Airteagal 6 - Dleathacht na próiseála (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Airteagal 7 - Coinníollacha maidir le toiliú (32, 33, 42, 43)
Airteagal 8 - Na coinníollacha is infheidhme maidir le toiliú linbh i dtaca le seirbhísí na sochaí faisnéise (38)
Airteagal 9 - Catagóirí speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Airteagal 10 - Sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe coiriúla agus coireanna a phróiseáil
Airteagal 11 - Próiseáil nach ngabhann ceanglas sainaitheanta léi (57, 64)


CAIBIDIL III - Cearta an ábhair sonraí

Roinn 1 - Trédhearcacht agus módúlachtaí
Airteagal 12 - Faisnéis thrédhearcach, cumarsáid agus módúlachtaí i dtaca le feidhmiú chearta an ábhair sonraí (58, 59)

Roinn 2 - Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta
Airteagal 13 - An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás go mbailítear sonraí ón ábhar sonraí (60, 61, 62)
Airteagal 14 - An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás nár bailíodh na sonraí ón ábhar sonraí
Airteagal 15 - Ceart rochtana don ábhar sonraí (63, 64)

Roinn 3 - Ceartú agus léirscriosadh
Airteagal 16 - An ceart go ndéanfaí ceartúcháin (65)
Airteagal 17 - An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (“an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad”) (65, 66)
Airteagal 18 - An ceart go gcuirfí srian le próiseáil (67)
Airteagal 19 - An oibleagáid fógra a thabhairt go ndearnadh sonraí pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh nó próiseáil a shrianadh
Airteagal 20 - An ceart chun iniomparthacht sonraí (68)

Roinn 4 - An ceart chun agóid a dhéanamh agus cinnteoireacht aonair uathoibrithe
Airteagal 21 - An ceart chun agóid a dhéanamh (69, 70)
Airteagal 22 - Cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú (71, 72)

Roinn 5 - Srianta
Airteagal 23 - Srianta (73)


CAIBIDIL IV - Rialaitheoir agus próiseálaí

Roinn 1 - Oibleagáidí ginearálta
Airteagal 24 - Freagracht an rialaitheora (74, 75, 76, 77, 83)
Airteagal 25 - Cosaint sonraí trí dhearadh agus mar réamhshocrú (78)
Airteagal 26 - Rialaitheoirí comhpháirteacha (79)
Airteagal 27 - Ionadaithe do rialaitheoirí nódo phróiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas (80)
Airteagal 28 - An próiseálaí (81)
Airteagal 29 - Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí
Airteagal 30 - Taifid de ghníomhaíochtaí próiseála (13, 39, 82)
Airteagal 31 - Comhar leis an údarás maoirseachta

Roinn 2 - Slándáil sonraí pearsanta
Airteagal 32 - Slándáil na próiseála (83, 74, 75, 76, 77)
Airteagal 33 - Fógra a thabhairt don údarás maoirseachta faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta (75, 85, 87, 88)
Airteagal 34 - Sárú i ndáil le sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí (75, 86, 87, 88)

Roinn 3 - Measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus réamhchomhairliúchán
Airteagal 35 - Measúnú tionchair ar chosaint sonraí (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Airteagal 36 - Réamhchomhairliúchán (94, 95, 96)

Roinn 4 - Oifigeach cosanta sonraí
Airteagal 37 - An t-oifigeach cosanta sonraí a ainmniú (97)
Airteagal 38 - Post an oifigigh cosanta sonraí (97)
Airteagal 39 - Cúraimí an oifigigh cosanta sonraí (97)

Roinn 5 - Cóid iompair agus deimhniú
Airteagal 40 - Cóid iompair (98, 99)
Airteagal 41 - Faireachán a dhéanamh ar chóid fhormheasta iompair
Airteagal 42 - Deimhniú (100)
Airteagal 43 - Comhlachtaí deimhniúcháin


CAIBIDIL V - Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha nó go heagraíochtaí idirnáisiúnta

Airteagal 44 - Prionsabal ginearálta maidir le haistrithe (101, 102)
Airteagal 45 - Aistrithe ar bhonn cinneadh leordhóthanachta (103, 104, 105, 106, 107)
Airteagal 46 - Aistrithe faoi réir coimircí iomchuí (108, 109)
Airteagal 47 - Rialacha ceangailteacha corporáideacha (110)
Airteagal 48 - Aistrithe nó nochtadh sonraí nach bhfuil údaraithe le dlí an Aontais
Airteagal 49 - Maoluithe i gcásanna sonracha (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Airteagal 50 - Comhar idirnáisiúnta chun sonraí pearsana a chosaint


CAIBIDIL VI - Údaráis mhaoirseachta neamhspleácha

Roinn 1 - Stádas neamhspleách
Airteagal 51 - An t-údarás maoirseachta (117, 118, 119)
Airteagal 52 - Neamhspleáchas (118, 120)
Airteagal 53 - Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta (121)
Airteagal 54 - Rialacha maidir leis an údarás maoirseachta a bhunú

Cuid 2 - Inniúlacht, cúraimí agus cumhachtaí
Airteagal 55 - Inniúlacht (122)
Airteagal 56 - Inniúlacht an príomhúdaráis mhaoirseachta (124, 125, 126, 127, 128)
Airteagal 57 - Cúraimí (123, 132)
Airteagal 58 - Cumhachtaí (129)
Airteagal 59 - Tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí


CAIBIDIL VII - Comhar agus comhsheasmhacht

Roinn 1 - Comhar
Airteagal 60 - Comhar idir an príomhúdarás maoirseachta agus na húdaráis mhaoirseachta eile lena mbaineann (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Airteagal 61 - Cúnamh frithpháirteach (133)
Airteagal 62 - Oibríochtaí comhpháirteacha na n-údarás maoirseachta (134)

Roinn 2 - Comhsheasmhacht
Airteagal 63 - An sásra comhsheasmhachta (135)
Airteagal 64 - Tuairim an Bhoird (136)
Airteagal 65 - Réiteach díospóide ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí
Airteagal 66 - Nós imeachta práinne (137, 138)
Airteagal 67 - Malartú faisnéise

Cuid 3 - An bord eorpach um chosaint sonraí
Airteagal 68 - An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (139)
Airteagal 69 - Neamhspleáchas (139)
Airteagal 70 - Cúraimí an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí (139)
Airteagal 71 - Tuarascálacha
Airteagal 72 - Nós imeachta
Airteagal 73 - Cathaoirleach
Airteagal 74 - Cúraimí an Chathaoirligh
Airteagal 75 - An Rúnaíocht (140)
Airteagal 76 - Rúndacht


CAIBIDIL VIII - Leigheasanna, dliteanas agus pionóis

Airteagal 77 - An ceart chun gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta (141)
Airteagal 78 - An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne údarás maoirseachta (143)
Airteagal 79 - An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne rialaitheoir nó próiseálaí (145)
Airteagal 80 - Ionadaíocht d'ábhair sonraí (142)
Airteagal 81 - Imeachtaí a chur ar fionraí (144)
Airteagal 82 - An ceart chun cúiteamh a fháil agus dliteanas (146, 147)
Airteagal 83 - Coinníollacha ginearálta maidir le fíneálacha riaracháin a ghearradh (148, 150, 151)
Airteagal 84 - Pionóis (149, 152)


CAIBIDIL IX - Forálacha a bhaineann le cásanna sonracha próiseála

Airteagal 85 - Próiseáil agus saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil (153)
Airteagal 86 - Próiseáil agus rochtain phoiblí ar dhoiciméid oifigiúla (154)
Airteagal 87 - An uimhir aitheantais náisiúnta a phróiseáil
Airteagal 88 - Próiseáil i gcomhthéacs na fostaíochta (155)
Airteagal 89 - Coimircí agus maoluithe i ndail le próiseáil chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Airteagal 90 - Oibleagáidí rúndachta (164)
Airteagal 91 - Rialacha cosanta sonraí atá ag eaglaisí agus comhlachais reiligiúnacha cheana (165)


CAIBIDIL X - Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme

Airteagal 92 - An tarmligean a fheidhmiú (166, 167, 168, 169, 170)
Airteagal 93 - An nós imeachta coiste


CAIBIDIL XI - Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 94 - Treoir 95/46/CE a aisghairm (171)
Airteagal 95 - An gaol le Treoir 2002/58/CE (173)
Airteagal 96 - An gaol le Comhaontuithe a tugadh i gcrích roimhe seo
Airteagal 97 - Tuarascálacha ón gCoimisiún
Airteagal 98 - Athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhartha dlí eile de chuid an Aontais maidir le cosaint sonraí
Airteagal 99 - Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm