4.5.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 119/1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) […]

KAPITEL I - Allmänna bestämmelser

Artikel 1 - Syfte (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Artikel 2 - Materiellt tillämpningsområde (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Artikel 3 - Territoriellt tillämpningsområde (22, 23, 24, 25)
Artikel 4 - Definitioner (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


KAPITEL II - Principer

Artikel 5 - Principer för behandling av personuppgifter (39)
Artikel 6 - Laglig behandling av personuppgifter (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Artikel 7 - Villkor för samtycke (32, 33, 42, 43)
Artikel 8 - Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets tjänster (38)
Artikel 9 - Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Artikel 10 - Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser
Artikel 11 - Behandling som inte kräver identifiering (57, 64)


KAPITEL III - Den registrerades rättigheter

Avsnitt 1 - Insyn och villkor
Artikel 12 - Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter (58, 59)

Avsnitt 2 - Information och tillgång till personuppgifter
Artikel 13 - Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade (60, 61, 62)
Artikel 14 - Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade
Artikel 15 - Den registrerades rätt till tillgång (63, 64)

Avsnitt 3 - Rättelse och radering
Artikel 16 - Rätt till rättelse (65)
Artikel 17 - Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) (65, 66)
Artikel 18 - Rätt till begränsning av behandling (67)
Artikel 19 - Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling
Artikel 20 - Rätt till dataportabilitet (68)

Avsnitt 4 - Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande
Artikel 21 - Rätt att göra invändningar (69, 70)
Artikel 22 - Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering (71, 72)

Avsnitt 5 - Begränsningar
Artikel 23 - Begränsningar (73)


KAPITEL IV - Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Avsnitt 1 - Allmänna skyldigheter
Artikel 24 - Den personuppgiftsansvariges ansvar (74, 75, 76, 77, 83)
Artikel 25 - Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (78)
Artikel 26 - Gemensamt personuppgiftsansvariga (79)
Artikel 27 - Företrädare för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i unionen (80)
Artikel 28 - Personuppgiftsbiträden (81)
Artikel 29 - Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende
Artikel 30 - Register över behandling (13, 39, 82)
Artikel 31 - Samarbete med tillsynsmyndigheten

Avsnitt 2 - Säkerhet för personuppgifter
Artikel 32 - Säkerhet i samband med behandlingen (83, 74, 75, 76, 77)
Artikel 33 - Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten (75, 85, 87, 88)
Artikel 34 - Information till den registrerade om en personuppgiftsincident (75, 86, 87, 88)

Avsnitt 3 - Konsekvensbedömning avseende dataskydd samt föregående samråd
Artikel 35 - Konsekvensbedömning avseende dataskydd (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Artikel 36 - Förhandssamråd (94, 95, 96)

Avsnitt 4 - Dataskyddsombud
Artikel 37 - Utnämning av dataskyddsombudet (97)
Artikel 38 - Dataskyddsombudets ställning (97)
Artikel 39 - Dataskyddsombudets uppgifter (97)

Avsnitt 5 - Uppförandekod och certifiering
Artikel 40 - Uppförandekoder (98, 99)
Artikel 41 - Övervakning av godkända uppförandekoder
Artikel 42 - Certifiering (100)
Artikel 43 - Certifieringsorgan


KAPITEL V - Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Artikel 44 - Allmän princip för överföring av uppgifter (101, 102)
Artikel 45 - Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå (103, 104, 105, 106, 107)
Artikel 46 - Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder (108, 109)
Artikel 47 - Bindande företagsbestämmelser (110)
Artikel 48 - Överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt unionsrätten
Artikel 49 - Undantag i särskilda situationer (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Artikel 50 - Internationellt samarbete för skydd av personuppgifter


KAPITEL VI - Oberoende tillsynsmyndigheter

Avsnitt 1 - Oberoende ställning
Artikel 51 - Tillsynsmyndighet (117, 118, 119)
Artikel 52 - Oberoende (118, 120)
Artikel 53 - Allmänna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter (121)
Artikel 54 - Regler för inrättandet av en tillsynsmyndighet

Avsnitt 2 - Behörighet, uppgifter och befogenheter
Artikel 55 - Behörighet (122)
Artikel 56 - Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet (124, 125, 126, 127, 128)
Artikel 57 - Uppgifter (123, 132)
Artikel 58 - Befogenheter (129)
Artikel 59 - Verksamhetsrapporter


KAPITEL VII - Samarbete och enhetlighet

Avsnitt 1 - Samarbete
Artikel 60 - Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Artikel 61 - Ömsesidigt bistånd (133)
Artikel 62 - Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser (134)

Avsnitt 2 - Enhetlighet
Artikel 63 - Mekanism för enhetlighet (135)
Artikel 64 - Yttrande från Styrelsen (136)
Artikel 65 - Tvistlösning genom styrelsen
Artikel 66 - Skyndsamt förfarande (137, 138)
Artikel 67 - Utbyte av information

Avsnitt 3 - Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 68 - Europeiska dataskyddsstyrelsen (139)
Artikel 69 - Oberoende (139)
Artikel 70 - Styrelsens uppgifter (139)
Artikel 71 - Rapporter
Artikel 72 - Förfarande
Artikel 73 - Ordförande
Artikel 74 - Ordförandens uppgifter
Artikel 75 - Sekretariatet (140)
Artikel 76 - Konfidentialitet


KAPITEL VIII - Rättsmedel, ansvar och sanktioner

Artikel 77 - Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (141)
Artikel 78 - Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut (143)
Artikel 79 - Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde (145)
Artikel 80 - Företrädande av registrerade (142)
Artikel 81 - Vilandeförklaring av förfaranden (144)
Artikel 82 - Ansvar och rätt till ersättning (146, 147)
Artikel 83 - Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter (148, 150, 151)
Artikel 84 - Sanktioner (149, 152)


KAPITEL IX - Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer

Artikel 85 - Behandling och yttrande- och informationsfriheten (153)
Artikel 86 - Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar (154)
Artikel 87 - Behandling av nationella identifikationsnummer
Artikel 88 - Behandling i anställningsförhållanden (155)
Artikel 89 - Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Artikel 90 - Tystnadsplikt (164)
Artikel 91 - Befintliga bestämmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa samfund (165)


KAPITEL X - Delegerade akter och genomförandeakter

Artikel 92 - Utövande av delegeringen (166, 167, 168, 169, 170)
Artikel 93 - Kommittéförfarande


KAPITEL XI - Slutbestämmelser

Artikel 94 - Upphävande av direktiv 95/46/EG (171)
Artikel 95 - Förhållande till direktiv 2002/58/EG (173)
Artikel 96 - Förhållande till tidigare ingångna avtal
Artikel 97 - Kommissionsrapporter
Artikel 98 - Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd
Artikel 99 - Ikraftträdande och tillämpning