4.5.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 119/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [...]

KAPITOLA I - Obecná ustanovení

Článek 1 - Předmět a cíle (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Článek 2 - Věcná působnost (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Článek 3 - Místní působnost (22, 23, 24, 25)
Článek 4 - Definice (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


KAPITOLA II - Zásady

Článek 5 - Zásady zpracování osobních údajů (39)
Článek 6 - Zákonnost zpracování (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Článek 7 - Podmínky vyjádření souhlasu (32, 33, 42, 43)
Článek 8 - Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti (38)
Článek 9 - Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Článek 10 - Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Článek 11 - Zpracování, které nevyžaduje identifikaci (57, 64)


KAPITOLA III - Práva subjektu údajů

Oddíl 1 - Transparentnost a postupy
Článek 12 - Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů (58, 59)

Oddíl 2 - Informace a přístup k osobním údajům
Článek 13 - Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů (60, 61, 62)
Článek 14 - Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Článek 15 - Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (63, 64)

Oddíl 3 - Oprava a výmaz
Článek 16 - Právo na opravu (65)
Článek 17 - Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (65, 66)
Článek 18 - Právo na omezení zpracování (67)
Článek 19 - Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Článek 20 - Právo na přenositelnost údajů (68)

Oddíl 4 - Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Článek 21 - Právo vznést námitku (69, 70)
Článek 22 - Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování (71, 72)

Oddíl 5 - Omezení
Článek 23 - Omezení (73)


KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel

Oddíl 1 - Obecné povinnosti
Článek 24 - Odpovědnost správce (74, 75, 76, 77, 83)
Článek 25 - Záměrná a standardní ochrana osobních údajů (78)
Článek 26 - Společní správci (79)
Článek 27 - Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii (80)
Článek 28 - Zpracovatel (81)
Článek 29 - Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Článek 30 - Záznamy o činnostech zpracování (13, 39, 82)
Článek 31 - Spolupráce s dozorovým úřadem

Oddíl 2 - Zabezpečení osobních údajů
Článek 32 - Zabezpečení zpracování (83, 74, 75, 76, 77)
Článek 33 - Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (75, 85, 87, 88)
Článek 34 - Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů (75, 86, 87, 88)

Oddíl 3 - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
Článek 35 - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Článek 36 - Předchozí konzultace (94, 95, 96)

Oddíl 4 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Článek 37 - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (97)
Článek 38 - Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů (97)
Článek 39 - Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů (97)

Oddíl 5 - Kodexy chování a vydávání osvědčení
Článek 40 - Kodexy chování (98, 99)
Článek 41 - Monitorování schválených kodexů chování
Článek 42 - Vydávání osvědčení (100)
Článek 43 - Subjekty pro vydávání osvědčení


KAPITOLA V - Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Článek 44 - Obecná zásada pro předávání (101, 102)
Článek 45 - Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně (103, 104, 105, 106, 107)
Článek 46 - Předávání založené na vhodných zárukách (108, 109)
Článek 47 - Závazná podniková pravidla (110)
Článek 48 - Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Článek 49 - Výjimky pro specifické situace (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Článek 50 - Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů


KAPITOLA VI - Nezávislé dozorové úřady

Oddíl 1 - Nezávislost postavení
Článek 51 - Dozorový úřad (117, 118, 119)
Článek 52 - Nezávislost (118, 120)
Článek 53 - Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu (121)
Článek 54 - Pravidla pro zřízení dozorového úřadu

Oddíl 2 - Příslušnost, úkoly a pravomoci
Článek 55 - Příslušnost (122)
Článek 56 - Příslušnost vedoucího dozorového úřadu (124, 125, 126, 127, 128)
Článek 57 - Úkoly (123, 132)
Článek 58 - Pravomoci (129)
Článek 59 - Zprávy o činnosti


KAPITOLA VII - Spolupráce a jednotnost

Oddíl 1 - Spolupráce
Článek 60 - Článek 60 -Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Článek 61 - Vzájemná pomoc (133)
Článek 62 - Společné postupy dozorových úřadů (134)

Oddíl 2 - Jednotnost
Článek 63 - Mechanismus jednotnosti (135)
Článek 64 - Stanovisko sboru (136)
Článek 65 - Řešení sporů sborem
Článek 66 - Postup pro naléhavé případy (137, 138)
Článek 67 - Výměna informací

Oddíl 3 - Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 68 - Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (139)
Článek 69 - Nezávislost (139)
Článek 70 - Úkoly sboru (139)
Článek 71 - Zprávy
Článek 72 - Postup
Článek 73 - Předseda
Článek 74 - Úkoly předsedy
Článek 75 - Sekretariát (140)
Článek 76 - Důvěrnost


KAPITOLA VIII - Právní ochrana, odpovědnost a sankce

Článek 77 - Právo podat stížnost u dozorového úřadu (141)
Článek 78 - Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu (143)
Článek 79 - Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli (145)
Článek 80 - Zastupování subjektů údajů (142)
Článek 81 - Přerušení řízení (144)
Článek 82 - Právo na náhradu újmy a odpovědnost (146, 147)
Článek 83 - Obecné podmínky pro ukládání správních pokut (148, 150, 151)
Článek 84 - Sankce (149, 152)


KAPITOLA IX - Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování

Článek 85 - Zpracování a svoboda projevu a informací (153)
Článek 86 - Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům (154)
Článek 87 - Zpracování národních identifikačních čísel
Článek 88 - Zpracování v souvislosti se zaměstnáním (155)
Článek 89 - Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Článek 90 - Povinnost mlčenlivosti (164)
Článek 91 - Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími (165)


KAPITOLA X - Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 92 - Výkon přenesené pravomoci (166, 167, 168, 169, 170)
Článek 93 - Postupy projednávání ve výboru


KAPITOLA XI - Závěrečná ustanovení

Článek 94 - Zrušení směrnice 95/46/ES (171)
Článek 95 - Vztah ke směrnici 2002/58/ES (173)
Článek 96 - Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Článek 97 - Zprávy Komise
Článek 98 - Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů
Článek 99 - Vstup v platnost a použitelnost