THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článek 75
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Sekretariát"


=> důvod: 140
1. Sbor má k dispozici sekretariát, jehož služby poskytuje evropský inspektor ochrany údajů.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sekretariát plní své úkoly výlučně v souladu s pokyny předsedy sboru.
3. Na pracovníky evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením se vztahují jiné hierarchické linie než na pracovníky podílející se na plnění úkolů svěřených evropskému inspektorovi ochrany údajů.
4. Sbor s evropským inspektorem ochrany údajů v případě potřeby vypracují a zveřejní memorandum o porozumění, jímž se provádí tento článek a vymezují podmínky jejich spolupráce a jenž je použitelný pro pracovníky evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením.
5. Sekretariát zajišťuje sboru analytickou, administrativní a logistickou podporu.
6. Sekretariát odpovídá zejména za:
a) každodenní fungování sboru;
b) komunikaci mezi členy sboru, jeho předsedou a Komisí;
c) komunikaci s jinými institucemi a veřejností;
d) využívání elektronických prostředků k interní a externí komunikaci;
e) překlady relevantních informací;
f) přípravu zasedání sboru a navazující opatření;
g) přípravu, navrhování a zveřejňování stanovisek, rozhodnutí o urovnání sporů mezi dozorovými úřady a jiných textů přijímaných sborem.