THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artikkel 75
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Sekretariaat"


=> põhjus: 140
1. Andmekaitsenõukogul on sekretariaat, kelle töö tagab Euroopa Andmekaitseinspektor.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sekretariaat järgib oma ülesannete täitmisel ainult andmekaitsenõukogu eesistuja juhiseid.
3. Euroopa Andmekaitseinspektori töötajatel, kes täidavad andmekaitsenõukogule käesoleva määrusega antud ülesandeid, ja Euroopa Andmekaitseinspektori töötajatel, kes täidavad Euroopa Andmekaitseinspektorile antud ülesandeid, on eraldi aruandlusahelad.
4. Kui see on asjakohane, koostavad ja avaldavad andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor käesoleva artikli rakendamiseks vastastikuse mõistmise memorandumi, milles määratakse kindlaks nende koostöö kord ja mis on kohaldatav Euroopa Andmekaitseinspektori töötajate suhtes, kes on seotud andmekaitsenõukogule käesoleva määrusega antud ülesannete täitmisega.
5. Sekretariaat pakub andmekaitsenõukogule analüütilist, halduslikku ja logistilist tuge.
6. Sekretariaat vastutab eelkõige järgmise eest:
a) andmekaitsenõukogu igapäevane tegevus;
b) suhtlemine andmekaitsenõukogu liikmete, selle eesistuja ja komisjoni vahel;
c) teabevahetus teiste institutsioonide ja üldsusega;
d) elektrooniliste vahendite kasutamine sise- ja välissuhtluses;
e) asjaomase teabe tõlkimine;
f) andmekaitsenõukogu koosolekute ettevalmistamine ja järelmeetmed;
g) andmekaitsenõukogu poolt vastu võetud arvamuste, järelevalveasutuste vahelisi vaidlusi käsitlevate otsuste ja muude dokumentide ettevalmistamine, koostamine ja avaldamine.