THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


pants 75
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Sekretariāts"


=> iemesls: 140
1. Kolēģijai ir sekretariāts, kuru nodrošina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sekretariāts pilda uzdevumus tikai pēc kolēģijas priekšsēdētāja norādēm.
3. Uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja personālu, kas ir iesaistīts tādu uzdevumu veikšanā, kuri ar šo regulu ir uzticēti kolēģijai, attiecas pakļautības kārtība, kas ir atsevišķa no tā personāla, kurš ir iesaistīts tādu uzdevumu veikšanā, kurus devis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.
4. Attiecīgā gadījumā kolēģija un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs izveido un publicē saprašanas memorandu, ar ko tiek īstenots šis pants, noteikta sadarbības kārtība un ko piemēro tam Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja personālam, kas iesaistīts tādu uzdevumu veikšanā, kuri ar šo regulu ir uzticēti kolēģijai.
5. Sekretariāts sniedz analītisku, administratīvu un loģistikas atbalstu kolēģijai.
6. Sekretariāts jo īpaši ir atbildīgs par:
a) Kolēģijas ikdienas darbu;
b) saziņu starp Kolēģijas locekļiem, priekšsēdētāju un Komisiju;
c) saziņu ar citām institūcijām un sabiedrību;
d) elektronisko līdzekļu izmantošanu iekšējai un ārējai saziņai;
e) attiecīgās informācijas tulkošanu;
f) kolēģijas sanāksmju sagatavošanu un turpmākiem pasākumiem;
g) kolēģijas pieņemto atzinumu, lēmumu par strīdu izšķiršanu starp uzraudzības iestādēm un citu dokumentu sagatavošanu, izstrādi un publicēšanu.