THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 75
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Секретариат"


=> основание: 140
1. Комитетът разполага със секретариат, който се осигурява от Европейския надзорен орган по защита на данните.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Секретариатът изпълнява задачите си изключително под ръководството на председателя на Комитета.
3. Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент, са организационно отделени от служителите, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Европейския надзорен орган по защита на данните.
4. Когато е целесъобразно, Комитетът и Европейският надзорен орган по защита на данните изготвят и публикуват меморандум за разбирателство за прилагане на настоящия член, в който се определят условията за сътрудничеството помежду им и който се прилага за служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент.
5. Секретариатът предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа на Комитета.
6. Секретариатът отговаря по-специално за:
a) ежедневната работа на Комитета;
б) комуникацията между членовете на Комитета, неговия председател и Комисията;
в) комуникацията с други институции и с обществеността;
г) използването на електронни средства за вътрешна и външна комуникация;
д) превода на значима информация;
е) подготовката на заседанията на Комитета и последващите действия във връзка с тях;
ж) подготовката, изготвянето и публикуването на становища, решения относно уреждането на спорове между надзорни органи и други текстове, приети от Комитета.