THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 74
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Задачи на председателя"

1. Председателят има следните задачи:
a) да свиква заседанията на Комитета и да изготвя дневния ред;
б) да уведомява водещия надзорен орган и засегнатите надзорни органи за решенията, приети от Комитета съгласно член 58а;
в) да осигурява своевременното изпълнение на задачите на Комитета, по-специално във връзка с механизма за съгласуваност, посочен в член 63.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Комитетът определя разпределението на задачите между председателя и заместник-председателите в своя процедурен правилник.