THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Člen 75
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Sekretariat"


=> Razlog: 140
1. Odboru pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sekretariat opravlja svoje naloge izključno po navodilih predsednika odbora.
3. Linija poročanja osebja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so v skladu s to uredbo dodeljene odboru, je ločena od linije poročanja osebja, ki opravlja naloge, dodeljene Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.
4. Kjer je to ustrezno, odbor in Evropski nadzornik za varstvo podatkov pripravita in objavita memorandum o soglasju o izvajanju tega člena, v katerem so določeni pogoji njunega sodelovanja in ki ga uporablja osebje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so s to uredbo dodeljene odboru.
5. Sekretariat zagotavlja analitično, upravno in logistično podporo odboru.
6. Sekretariat je odgovoren zlasti za:
(a) vsakodnevno poslovanje odbora;
(b) komunikacijo med člani odbora, njegovim predsednikom in Komisijo;
(c) komunikacijo z drugimi institucijami in javnostjo;
(d) uporabo elektronskih sredstev za notranjo in zunanjo komunikacijo;
(e) prevod pomembnih informacij;
(f) pripravo sestankov odbora in nadaljnje ukrepanje po njih;
(g) pripravo, oblikovanje osnutkov ter objavo mnenj, odločitev o reševanju sporov med nadzornimi organi in drugih besedil, ki jih sprejme odbor.