4.5.2016 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | L 119/1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) […]

I NODAĻA - Vispārīgi noteikumi

1. pants - Priekšmets un mērķi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
2. pants - Materiālā darbības joma (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
3. pants - Teritoriālā darbības joma (22, 23, 24, 25)
4. pants - Definīcijas (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


II NODAĻA - Principi

5. pants - Personas datu apstrādes principi (39)
6. pants - Apstrādes likumīgums (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
7. pants - Nosacījumi piekrišanai (32, 33, 42, 43)
8. pants - Nosacījumi, kas piemērojami bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem (38)
9. pants - Īpašu kategoriju personas datu apstrāde (51, 52, 53, 54, 55, 56)
10. pants - Personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrāde
11. pants - Apstrāde, kurai nav nepieciešama identifikācija (57, 64)


III NODAĻA - Datu subjekta tiesības

1. iedaļa - Pārredzamība un izmantošanas kārtība
12. pants - Pārredzama informācija, saziņa un datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība (58, 59)

2. iedaļa - Informācija un piekļuve personas datiem
13. pants - Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta (60, 61, 62)
14. pants - Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta
15. pants - Datu subjekta piekļuves tiesības (63, 64)

3. iedaļa - Labošana un dzēšana
16. pants - Tiesības labot (65)
17. pants - Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) (65, 66)
18. pants - Tiesības ierobežot apstrādi (67)
19. pants - Pienākums ziņot par personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu
20. pants - Tiesības uz datu pārnesamību (68)

4. iedaļa - Tiesības iebilst un automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana
21. pants - Tiesības iebilst (69, 70)
22. pants - Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana (71, 72)

5. iedaļa - Ierobežojumi
23. pants - Ierobežojumi (73)


IV NODAĻA - Pārzinis un apstrādātājs

1. iedaļa - Vispārīgi pienākumi
24. pants - Pārziņa atbildība (74, 75, 76, 77, 83)
25. pants - Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma (78)
26. pants - Kopīgi pārziņi (79)
27. pants - Tādu pārziņu vai apstrādātāju pārstāvji, kuri neveic uzņēmējdarbību Savienībā (80)
28. pants - Apstrādātājs (81)
29. pants - Apstrāde pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā
30. pants - Apstrādes darbību reģistrēšana (13, 39, 82)
31. pants - Sadarbība ar uzraudzības iestādi

2. iedaļa - Personas datu drošība
32. pants - Apstrādes drošība (83, 74, 75, 76, 77)
33. pants - Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošana uzraudzības iestādei (75, 85, 87, 88)
34. pants - Datu subjekta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu (75, 86, 87, 88)

3. iedaļa - Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un iepriekšēja apspriešanās
35. pants - Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
36. pants - Iepriekšēja apspriešanās (94, 95, 96)

4. iedaļa - Datu aizsardzības speciālists
37. pants - Datu aizsardzības speciālista iecelšana (97)
38. pants - Datu aizsardzības speciālista statuss (97)
39. pants - Datu aizsardzības speciālista uzdevumi (97)

5. iedaļa - Rīcības kodeksi un sertifikācija
40. pants - Rīcības kodeksi (98, 99)
41. pants - Apstiprināto rīcības kodeksu pārraudzība
42. pants - Sertifikācija (100)
43. pants - Sertifikācijas struktūras


V NODAĻA - Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām

44. pants - Nosūtīšanas vispārīgie principi (101, 102)
45. pants - Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību (103, 104, 105, 106, 107)
46. pants - Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām (108, 109)
47. pants - Saistoši uzņēmuma noteikumi (110)
48. pants - Datu nosūtīšana vai izpaušana, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nav atļauta
49. pants - Atkāpes īpašās situācijās (111, 112, 113, 114, 115, 116)
50. pants - Starptautiskā sadarbība personas datu aizsardzības jomā


VI NODAĻA - Neatkarīgas uzraudzības iestādes

1. iedaļa - Neatkarība
51. pants - Uzraudzības iestāde (117, 118, 119)
52. pants - Neatkarība (118, 120)
53. pants - Vispārīgi noteikumi par uzraudzības iestādes locekļiem (121)
54. pants - Noteikumi par uzraudzības iestādes izveidi

2. iedaļa - Kompetence, uzdevumi un pilnvaras
55. pants - Kompetence (122)
56. pants - Vadošās uzraudzības iestādes kompetence (124, 125, 126, 127, 128)
57. pants - Uzdevumi (123, 132)
58. pants - Pilnvaras (129)
59. pants - Darbības pārskati


VII NODAĻA - Sadarbība un konsekvence

1. iedaļa - Sadarbība
60. pants - Sadarbība starp vadošo uzraudzības iestādi un citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
61. pants - Savstarpēja palīdzība (133)
62. pants - Uzraudzības iestāžu kopīgās operācijas (134)

2. iedaļa - Konsekvence
63. pants - Konsekvences mehānisms (135)
64. pants - Kolēģijas atzinums (136)
65. pants - Strīdu risināšana kolēģijā
66. pants - Steidzamības procedūra (137, 138)
67. pants - Informācijas apmaiņa

3. iedaļa - Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
68. pants - Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (139)
69. pants - Neatkarība (139)
70. pants - Kolēģijas uzdevumi (139)
71. pants - Ziņojumi
72. pants - Procedūra
73. pants - Priekšsēdētājs
74. pants - Priekšsēdētāja uzdevumi
75. pants - Sekretariāts (140)
76. pants - Konfidencialitāte


VIII NODAĻA - Tiesību aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas

77. pants - Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (141)
78. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret uzraudzības iestādi (143)
79. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret pārzini vai apstrādātāju (145)
80. pants - Datu subjektu pārstāvība (142)
81. pants - Tiesvedības apturēšana (144)
82. pants - Tiesības uz kompensāciju un atbildība (146, 147)
83. pants - Vispārīgi nosacījumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu (148, 150, 151)
84. pants - Sankcijas (149, 152)


IX NODAĻA - Noteikumi par īpašām apstrādes situācijām

85. pants - Apstrāde un vārda un informācijas brīvība (153)
86. pants - Apstrāde un publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem (154)
87. pants - Valsts identifikācijas numura apstrāde
88. pants - Apstrāde saistībā ar nodarbinātību (155)
89. pants - Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
90. pants - Pienākumi ievērot slepenību (164)
91. pants - Esošie baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi (165)


X NODAĻA - Deleģētie akti un īstenošanas akti

92. pants - Deleģēšanas īstenošana (166, 167, 168, 169, 170)
93. pants - Komiteju procedūra


XI NODAĻA - Nobeiguma noteikumi

94. pants - Direktīvas 95/46/EK atcelšana (171)
95. pants - Saistība ar Direktīvu 2002/58/EK (173)
96. pants - Saistība ar iepriekš noslēgtiem nolīgumiem
97. pants - Komisijas ziņojumi
98. pants - Citu Savienības tiesību aktu datu aizsardzības jomā pārskatīšana
99. pants - Stāšanās spēkā un piemērošana