THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


pants 50
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Starptautiskā sadarbība personas datu aizsardzības jomā"

Attiecībā uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām Komisija un uzraudzības iestādes veic atbilstošus pasākumus, lai:

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


a) izstrādātu starptautiskās sadarbības mehānismus, kas veicina personas datu aizsardzības tiesību aktu efektīvu izpildi;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


b) sniegtu starptautisku savstarpēju palīdzību personas datu aizsardzības tiesību aktu izpildei, ietverot paziņošanu, sūdzību tālāku nosūtīšanu, palīdzību izmeklēšanai un informācijas apmaiņu, ievērojot atbilstošas garantijas attiecībā uz personas datu aizsardzību un citas pamattiesības un pamatbrīvības;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


c) iesaistītu attiecīgās ieinteresētās personas diskusijās un pasākumos, kuru mērķis ir padziļināt starptautisko sadarbību datu aizsardzības tiesību aktu izpildē;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


d) veicinātu personas datu aizsardzības tiesību aktu un prakses piemēru apmaiņu un dokumentēšanu, tostarp attiecībā uz jurisdikcijas konfliktiem ar trešām valstīm.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!