4.5.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 119/1 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) […]

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Articolul 1 - Obiect și obiective (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Articolul 2 - Domeniul de aplicare material (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Articolul 3 - Domeniul de aplicare teritorial (22, 23, 24, 25)
Articolul 4 - Definiții (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


CAPITOLUL II - Principii

Articolul 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (39)
Articolul 6 - Legalitatea prelucrării (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Articolul 7 - Condiții privind consimțământul (32, 33, 42, 43)
Articolul 8 - Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale (38)
Articolul 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Articolul 10 - Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni
Articolul 11 - Prelucrarea care nu necesită identificare (57, 64)


CAPITOLUL III - Drepturile persoanei vizate

Secțiunea 1 - Transparență și modalități
Articolul 12 - Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate (58, 59)

Secțiunea 2 - Informare și acces la date cu caracter personal
Articolul 13 - Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (60, 61, 62)
Articolul 14 - Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
Articolul 15 - Dreptul de acces al persoanei vizate (63, 64)

Secțiunea 3 - Rectificare și ștergere
Articolul 16 - Dreptul la rectificare (65)
Articolul 17 - Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (65, 66)
Articolul 18 - Dreptul la restricționarea prelucrării (67)
Articolul 19 - Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Articolul 20 - Dreptul la portabilitatea datelor (68)

Secțiunea 4 - Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat
Articolul 21 - Dreptul la opoziție (69, 70)
Articolul 22 - Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri (71, 72)

Secțiunea 5 - Restricții
Articolul 23 - Restricții (73)


CAPITOLUL IV - Operatorul și persoana împuternicită de operator

Secțiunea 1 - Obligații generale
Articolul 24 - Responsabilitatea operatorului (74, 75, 76, 77, 83)
Articolul 25 - Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit (78)
Articolul 26 - Operatori asociați (79)
Articolul 27 - Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune (80)
Articolul 28 - Persoana împuternicită de operator (81)
Articolul 29 - Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator
Articolul 30 - Evidențele activităților de prelucrare (13, 39, 82)
Articolul 31 - Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

Secțiunea 2 - Securitatea datelor cu caracter personal
Articolul 32 - Securitatea prelucrării (83, 74, 75, 76, 77)
Articolul 33 - Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal (75, 85, 87, 88)
Articolul 34 - Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (75, 86, 87, 88)

Secțiunea 3 - Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
Articolul 35 - Evaluarea impactului asupra protecției datelor (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Articolul 36 - Consultarea prealabilă (94, 95, 96)

Secțiunea 4 - Responsabilul cu protecția datelor
Articolul 37 - Desemnarea responsabilului cu protecția datelor (97)
Articolul 38 - Funcția responsabilului cu protecția datelor (97)
Articolul 39 - Sarcinile responsabilului cu protecția datelor (97)

Secțiunea 5 - Coduri de conduită și certificare
Articolul 40 - Coduri de conduită (98, 99)
Articolul 41 - Monitorizarea codurilor de conduită aprobate
Articolul 42 - Certificare (100)
Articolul 43 - Organisme de certificare


CAPITOLUL V - Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

Articolul 44 - Principiul general al transferurilor (101, 102)
Articolul 45 - Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (103, 104, 105, 106, 107)
Articolul 46 - Transferuri în baza unor garanții adecvate (108, 109)
Articolul 47 - Reguli corporatiste obligatorii (110)
Articolul 48 - Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii
Articolul 49 - Derogări pentru situații specifice (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Articolul 50 - Cooperarea internațională în domeniul protecției datelor cu caracter personal


CAPITOLUL VI - Autorități de supraveghere independente

Secțiunea 1 - Statutul independent
Articolul 51 - Autoritatea de supraveghere (117, 118, 119)
Articolul 52 - Independență (118, 120)
Articolul 53 - Condiții generale aplicabile membrilor autorității de supraveghere (121)
Articolul 54 - Norme privind instituirea autorității de supraveghere

Secțiunea 2 - Abilitări, sarcini și competențe
Articolul 55 - Competența (122)
Articolul 56 - Competența autorității de supraveghere principale (124, 125, 126, 127, 128)
Articolul 57 - Sarcini (123, 132)
Articolul 58 - Competențe (129)
Articolul 59 - Rapoarte de activitate


CAPITOLUL VII - Cooperare și coerență

Secțiunea 1 - Cooperare
Articolul 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală și celelalte autorități de supraveghere vizate (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Articolul 61 - Asistență reciprocă (133)
Articolul 62 - Operațiuni comune ale autorităților de supraveghere (134)

Secțiunea 2 - Asigurarea coerenței
Articolul 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerenței (135)
Articolul 64 - Avizul comitetului (136)
Articolul 65 - Soluționarea litigiilor de către comitet
Articolul 66 - Procedura de urgență (137, 138)
Articolul 67 - Schimb de informații

Secțiunea 3 - Comitetul european pentru protecția datelor
Articolul 68 - Comitetul european pentru protecția datelor (139)
Articolul 69 - Independență (139)
Articolul 70 - Sarcinile comitetului (139)
Articolul 71 - Rapoarte
Articolul 72 - Procedura
Articolul 73 - Președintele
Articolul 74 - Sarcinile președintelui
Articolul 75 - Secretariatul (140)
Articolul 76 - Confidențialitate


CAPITOLUL VIII - Căi de atac, răspundere și sancțiuni

Articolul 77 - Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (141)
Articolul 78 - Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere (143)
Articolul 79 - Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator (145)
Articolul 80 - Reprezentarea persoanelor vizate (142)
Articolul 81 - Suspendarea procedurilor (144)
Articolul 82 - Dreptul la despăgubiri și răspunderea (146, 147)
Articolul 83 - Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative (148, 150, 151)
Articolul 84 - Sancțiuni (149, 152)


CAPITOLUL IX - Dispoziții referitoare la situații specifice de prelucrare

Articolul 85 - Prelucrarea și libertatea de exprimare și de informare (153)
Articolul 86 - Prelucrarea și accesul public la documente oficiale (154)
Articolul 87 - Prelucrarea unui număr de identificare național
Articolul 88 - Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă (155)
Articolul 89 - Garanții și derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Articolul 90 - Obligații privind păstrarea confidențialității (164)
Articolul 91 - Normele existente în domeniul protecției datelor pentru biserici și asociații religioase (165)


CAPITOLUL X - Acte delegate și acte de punere în aplicare

Articolul 92 - Exercitarea delegării (166, 167, 168, 169, 170)
Articolul 93 - Procedura comitetului


CAPITOLUL XI - Dispoziții finale

Articolul 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE (171)
Articolul 95 - Relația cu Directiva 2002/58/CE (173)
Articolul 96 - Relația cu acordurile încheiate anterior
Articolul 97 - Rapoartele Comisiei
Articolul 98 - Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii în materie de protecție a datelor
Articolul 99 - Intrare în vigoare și aplicare