4.5.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 119/1 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) [...]

I PEATÜKK - Üldsätted

Artikkel 1 - Reguleerimisese ja eesmärgid (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Artikkel 2 - Sisuline kohaldamisala (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Artikkel 3 - Territoriaalne kohaldamisala (22, 23, 24, 25)
Artikkel 4 - Mõisted (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


II PEATÜKK - Põhimõtted

Artikkel 5 - Isikuandmete töötlemise põhimõtted (39)
Artikkel 6 - Isikuandmete töötlemise seaduslikkus (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Artikkel 7 - Nõusoleku andmise tingimused (32, 33, 42, 43)
Artikkel 8 - Tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule seoses infoühiskonna teenustega (38)
Artikkel 9 - Isikuandmete eriliikide töötlemine (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Artikkel 10 - Süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete töötlemine
Artikkel 11 - Töötlemine, mille käigus ei nõuta isiku tuvastamist (57, 64)


III PEATÜKK - Andmesubjekti õigused

1. jagu - Läbipaistvus ja sellega seotud kord
Artikkel 12 - Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord (58, 59)

2. jagu - Teave ja juurdepääs isikuandmetele
Artikkel 13 - Teave, mis tuleb anda juhul, kui isikuandmed on kogutud andmesubjektilt (60, 61, 62)
Artikkel 14 - Teave, mis tuleb esitada juhul, kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt
Artikkel 15 - Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega (63, 64)

3. jagu - Parandamine ja kustutamine
Artikkel 16 - Õigus andmete parandamisele (65)
Artikkel 17 - Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) (65, 66)
Artikkel 18 - Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (67)
Artikkel 19 - Kohustus teatada isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest
Artikkel 20 - Andmete ülekandmise õigus (68)

4. jagu - Õigus esitada vastuväiteid ja automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine
Artikkel 21 - Õigus esitada vastuväiteid (69, 70)
Artikkel 22 - Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs (71, 72)

5. jagu - Piirangud
Artikkel 23 - Piirangud (73)


IV PEATÜKK - Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

1. jagu - Üldkohustused
Artikkel 24 - Vastutava töötleja vastutus (74, 75, 76, 77, 83)
Artikkel 25 - Lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse (78)
Artikkel 26 - Kaasvastutavad töötlejad (79)
Artikkel 27 - Väljaspool liitu asuvate vastutavate töötlejate või volitatud töötlejate esindajad (80)
Artikkel 28 - Volitatud töötleja (81)
Artikkel 29 - Töötlemine vastutava töötleja ja volitatud töötleja volituse alusel
Artikkel 30 - Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimine (13, 39, 82)
Artikkel 31 - Koostöö järelevalveasutusega

2. jagu - Isikuandmete turvalisus
Artikkel 32 - Töötlemise turvalisus (83, 74, 75, 76, 77)
Artikkel 33 - Järelevalveasutuse teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest (75, 85, 87, 88)
Artikkel 34 - Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest (75, 86, 87, 88)

3. jagu - Andmekaitsealane mõjuhinnang ja eelnev konsulteerimine
Artikkel 35 - Andmekaitsealane mõjuhinnang (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Artikkel 36 - Eelnev konsulteerimine (94, 95, 96)

4. jagu - Andmekaitseametnik
Artikkel 37 - Andmekaitseametniku määramine (97)
Artikkel 38 - Andmekaitseametniku ametiseisund (97)
Artikkel 39 - Andmekaitseametniku ülesanded (97)

5. jagu - Toimimisjuhendid ja sertifitseerimine
Artikkel 40 - Toimimisjuhendid (98, 99)
Artikkel 41 - Heakskiidetud toimimisjuhendite järgimise järelevalve
Artikkel 42 - Sertifitseerimine (100)
Artikkel 43 - Sertifitseerimisasutused


V PEATÜKK - Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele

Artikkel 44 - Edastamise üldpõhimõtted (101, 102)
Artikkel 45 - Edastamine kaitse piisavuse otsuse alusel (103, 104, 105, 106, 107)
Artikkel 46 - Edastamine asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamisel (108, 109)
Artikkel 47 - Siduvad kontsernisisesed eeskirjad (110)
Artikkel 48 - Andmete edastamine või avaldamine juhtudel, kui see ei ole liidu õiguse kohaselt lubatud
Artikkel 49 - Erandid konkreetsetes olukordades (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Artikkel 50 - Isikuandmete kaitseks tehtav rahvusvaheline koostöö


VI PEATÜKK - Sõltumatud järelevalveasutused

1. jagu - Sõltumatus
Artikkel 51 - Järelevalveasutus (117, 118, 119)
Artikkel 52 - Sõltumatus (118, 120)
Artikkel 53 - Järelevalveasutuse liikmetele esitatavad üldtingimused (121)
Artikkel 54 - Järelevalveasutuse asutamise eeskirjad

2. jagu - Pädevus, ülesanded ja volitused
Artikkel 55 - Pädevus (122)
Artikkel 56 - Juhtiva järelevalveasutuse pädevus (124, 125, 126, 127, 128)
Artikkel 57 - Ülesanded (123, 132)
Artikkel 58 - Volitused (129)
Artikkel 59 - Tegevusaruanne


VII PEATÜKK - Koostöö ja järjepidevus

1. jagu - Koostöö
Artikkel 60 - Juhtiva järelevalveasutuse ja teiste asjaomaste järelevalveasutuste vaheline koostöö (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Artikkel 61 - Vastastikune abi (133)
Artikkel 62 - Järelevalveasutuste ühisoperatsioonid (134)

2. jagu - Järjepidevus
Artikkel 63 - Järjepidevuse mehhanism (135)
Artikkel 64 - Andmekaitsenõukogu arvamus (136)
Artikkel 65 - Vaidluste lahendamine andmekaitsenõukogu poolt
Artikkel 66 - Kiirmenetlus (137, 138)
Artikkel 67 - Teabevahetus

3. jagu - Euroopa andmekaitsenõukogu
Artikkel 68 - Euroopa Andmekaitsenõukogu (139)
Artikkel 69 - Sõltumatus (139)
Artikkel 70 - Andmekaitsenõukogu ülesanded (139)
Artikkel 71 - Aruanded
Artikkel 72 - Menetlus
Artikkel 73 - Eesistuja
Artikkel 74 - Eesistuja ülesanded
Artikkel 75 - Sekretariaat (140)
Artikkel 76 - Konfidentsiaalsus


VIII PEATÜKK - Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused

Artikkel 77 - Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (141)
Artikkel 78 - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile järelevalveasutuse vastu (143)
Artikkel 79 - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile vastutava töötleja või volitatud töötleja vastu (145)
Artikkel 80 - Andmesubjektide esindamine (142)
Artikkel 81 - Menetluse peatamine (144)
Artikkel 82 - Õigus hüvitisele ja vastutus (146, 147)
Artikkel 83 - Trahvide määramise üldtingimused (148, 150, 151)
Artikkel 84 - Karistused (149, 152)


IX PEATÜKK - Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Artikkel 85 - Isikuandmete töötlemine ning sõna- ja teabevabadus (153)
Artikkel 86 - Isikuandmete töötlemine ja üldsuse juurdepääs ametlikele dokumentidele (154)
Artikkel 87 - Riikliku isikukoodi töötlemine
Artikkel 88 - Isikuandmete töötlemine töösuhete kontekstis (155)
Artikkel 89 - Kaitsemeetmed ja erandid seoses isikuandmete töötlemisega avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Artikkel 90 - Saladuse hoidmise kohustused (164)
Artikkel 91 - Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad andmekaitsenormid (165)


X PEATÜKK - Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Artikkel 92 - Delegeeritud volituste rakendamine (166, 167, 168, 169, 170)
Artikkel 93 - Komiteemenetlus


XI PEATÜKK - Lõppsätted

Artikkel 94 - Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine (171)
Artikkel 95 - Seos direktiiviga 2002/58/EÜ (173)
Artikkel 96 - Seos varem sõlmitud lepingutega
Artikkel 97 - Komisjoni aruanded
Artikkel 98 - Liidu muude andmekaitsealaste õigusaktide läbivaatamine
Artikkel 99 - Jõustumine ja kohaldamine