4.5.2016 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 119/1 REGOLAMENT (UE) 2016/679 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) [...]

KAPITOLU I - Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1 - Suġġett u objettivi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Artikolu 2 - Kamp ta' applikazzjoni materjali (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Artikolu 3 - Kamp ta' applikazzjoni territorjali (22, 23, 24, 25)
Artikolu 4 - Definizzjonijiet (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


KAPITOLU II - Prinċipji

Artikolu 5 - Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta' data personali (39)
Artikolu 6 - Legalità tal-ipproċessar (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Artikolu 7 - Kondizzjonijiet għal kunsens (32, 33, 42, 43)
Artikolu 8 - Kondizzjonijiet applikabbli għall-kunsens ta' minorenni fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni (38)
Artikolu 9 - Ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data personali (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Artikolu 10 - Ipproċessar ta' data personali relatata ma' kundanni kriminali u reati
Artikolu 11 - Ipproċessar li ma jeħtieġx identifikazzjoni (57, 64)


KAPITOLU III - Drittijiet tas-suġġett tad-data

Taqsima 1 - Trasparenza u modalitajiet
Artikolu 12 - Informazzjoni, komunikazzjoni u modalitajiet trasparenti għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data (58, 59)

Taqsima 2 - Informazzjoni u aċċess għad-data personali
Artikolu 13 - Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn tinġabar data personali mis-suġġett tad-data (60, 61, 62)
Artikolu 14 - Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn id-data personali ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data
Artikolu 15 - Dritt ta' aċċess mis-suġġett tad-data (63, 64)

Taqsima 3 - Rettifika u tħassir
Artikolu 16 - Dritt għar-rettifika (65)
Artikolu 17 - Dritt għal tħassir (“dritt li wieħed jintesa”) (65, 66)
Artikolu 18 - Dritt għal restrizzjoni tal-ipproċessar (67)
Artikolu 19 - Obbligu ta' notifika rigward rettifika jew tħassir ta' data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar
Artikolu 20 - Dritt għall-portabbiltà tad-data (68)

Taqsima 4 - Dritt ta' oġġezzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati
Artikolu 21 - Dritt ta' oġġezzjoni (69, 70)
Artikolu 22 - Teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati, inkluż tfassil ta' profili (71, 72)

Taqsima 5 - Restrizzjonijiet
Artikolu 23 - Restrizzjonijiet (73)


KAPITOLU IV - Kontrollur u proċessur

Taqsima 1 - Obbligi ġenerali
Artikolu 24 - Responsabbiltà tal-kontrollur (74, 75, 76, 77, 83)
Artikolu 25 - Protezzjoni ta' data mid-disinn u b'mod awtomatiku (78)
Artikolu 26 - Kontrolluri konġunti (79)
Artikolu 27 - Rappreżentanti ta' kontrolluri jew proċessuri mhux stabbiliti fl-Unjoni (80)
Artikolu 28 - Proċessur (81)
Artikolu 29 - Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur
Artikolu 30 - Reġistru tal-attivitajiet ta' pproċessar (13, 39, 82)
Artikolu 31 - Kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja

Taqsima 2 - Sigurtà tad-data personali
Artikolu 32 - Sigurtà tal-ipproċessar (83, 74, 75, 76, 77)
Artikolu 33 - Notifika ta' ksur ta' data personali lill-awtorità superviżorja (75, 85, 87, 88)
Artikolu 34 - Komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali lis-suġġett tad-data (75, 86, 87, 88)

Taqsima 3 - Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn QABEL
Artikolu 35 - Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Artikolu 36 - Konsultazzjoni minn qabel (94, 95, 96)

Taqsima 4 - Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 37 - Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (97)
Artikolu 38 - Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (97)
Artikolu 39 - Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (97)

Taqsima 5 - Kodiċijiet ta' kondotta u ċertifikazzjoni
Artikolu 40 - Kodiċijiet ta' kondotta (98, 99)
Artikolu 41 - Monitoraġġ ta' kodiċijiet ta' kondotta approvati
Artikolu 42 - Ċertifikazzjoni (100)
Artikolu 43 - Korpi ta' ċertifikazzjoni


KAPITOLU V - Trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali

Artikolu 44 - Prinċipju ġenerali għal trasferimenti (101, 102)
Artikolu 45 - Trasferimenti abbażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza (103, 104, 105, 106, 107)
Artikolu 46 - Trasferimenti soġġetti għal salvagwardji xierqa (108, 109)
Artikolu 47 - Regoli korporattivi vinkolanti (110)
Artikolu 48 - Trasferimenti jew żvelar mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni
Artikolu 49 - Derogi għal sitwazzjonijiet speċifiċi (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Artikolu 50 - Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni ta' data personali


KAPITOLU VI - Awtoritajiet superviżorji indipendenti

Taqsima 1 - Status indipendenti
Artikolu 51 - Awtorità superviżorja (117, 118, 119)
Artikolu 52 - Indipendenza (118, 120)
Artikolu 53 - Kondizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità superviżorja (121)
Artikolu 54 - Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità superviżorja

Taqsima 2 - Kompetenza, kompiti u setgħat
Artikolu 55 - Kompetenza (122)
Artikolu 56 - Kompetenza tal-awtorità superviżorja ewlenija (124, 125, 126, 127, 128)
Artikolu 57 - Kompiti (123, 132)
Artikolu 58 - Setgħat (129)
Artikolu 59 - Rapporti ta' attività


KAPITOLU VII - Kooperazzjoni u konsistenza

Taqsima 1 - Kooperazzjoni
Artikolu 60 - Kooperazzjoni bejn l-awtorità superviżorja ewlenija u l-awtoritajiet superviżorji kkonċernati oħra (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Artikolu 61 - Assistenza reċiproka (133)
Artikolu 62 - Operazzjonijiet konġunti ta' awtoritajiet superviżorji (134)

Taqsima 2 - Konsistenza
Artikolu 63 - Mekkaniżmu ta' konsistenza (135)
Artikolu 64 - Opinjoni tal-Bord (136)
Artikolu 65 - Soluzzjoni għat-tilwim mill-Bord
Artikolu 66 - Proċedura ta' urġenza (137, 138)
Artikolu 67 - Skambju tal-informazzjoni

Taqsima 3 - Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 68 - Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (139)
Artikolu 69 - Indipendenza (139)
Artikolu 70 - Kompiti tal-Bord (139)
Artikolu 71 - Rapporti
Artikolu 72 - Proċedura
Artikolu 73 - President
Artikolu 74 - Kompiti tal-President
Artikolu 75 - Segretarjat (140)
Artikolu 76 - Kunfidenzjalità


KAPITOLU VIII - Rimedji, responsabbiltà u pieni

Artikolu 77 - Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja (141)
Artikolu 78 - Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra awtorità superviżorja (143)
Artikolu 79 - Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra kontrollur jew proċessur (145)
Artikolu 80 - Rappreżentanza ta' suġġetti tad-data (142)
Artikolu 81 - Sospensjoni ta' proċedimenti (144)
Artikolu 82 - Dritt għal kumpens u responsabbiltà (146, 147)
Artikolu 83 - Kondizzjonijiet ġenerali biex jiġu imposti multi amministrattivi (148, 150, 151)
Artikolu 84 - Pieni (149, 152)


KAPITOLU IX - Dispożizzjonijiet b'rabta ma' sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar

Artikolu 85 - Ipproċessar u libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni (153)
Artikolu 86 - Ipproċessar u aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali (154)
Artikolu 87 - Ipproċessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali
Artikolu 88 - Ipproċessar fil-kuntest tal-impjiegi (155)
Artikolu 89 - Salvagwardji u derogi relatati mal-ipproċessar għal finijiet ta' arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta' riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta' statistika (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Artikolu 90 - Obbligi ta' segretezza (164)
Artikolu 91 - Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta' knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi (165)


KAPITOLU X - Atti delegati u atti ta' implimentazzjoni

Artikolu 92 - Eżerċizzju tad-delega (166, 167, 168, 169, 170)
Artikolu 93 - Proċedura ta' kumitat


KAPITOLU XI - Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 94 - Tħassir tad-Direttiva 95/46/KE (171)
Artikolu 95 - Relazzjoni mad-Direttiva 2002/58/KE (173)
Artikolu 96 - Relazzjoni ma' Ftehimiet konklużi minn qabel
Artikolu 97 - Rapporti tal-Kummissjoni
Artikolu 98 - Rieżami ta' atti legali oħra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data
Artikolu 99 - Dħul fis-seħħ u applikazzjoni