4.5.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 119/1 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) […]

I SKYRIUS - Bendrosios nuostatos

1 straipsnis - Dalykas ir tikslai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
2 straipsnis - Materialinė taikymo sritis (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
3 straipsnis - Teritorinė taikymo sritis - Teritorinė taikymo sritis (22, 23, 24, 25)
4 straipsnis - Apibrėžtys (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


II SKYRIUS - Principai

5 straipsnis - Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai (39)
6 straipsnis - Tvarkymo teisėtumas (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
7 straipsnis - Sutikimo sąlygos (32, 33, 42, 43)
8 straipsnis - Sąlygos, taikomos vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, sutikimui (38)
9 straipsnis - Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas (51, 52, 53, 54, 55, 56)
10 straipsnis - Asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas
11 straipsnis - Duomenų tvarkymas, kai asmens tapatybės nustatyti nereikia (57, 64)


III SKYRIUS - Duomenų subjekto teisės

1 skirsnis - Skaidrumas ir sąlygos
12 straipsnis - Skaidrus informavimas, pranešimas ir duomenų subjekto naudojimosi savo teisėmis sąlygos (58, 59)

2 skirsnis - Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis
13 straipsnis - Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys renkami iš duomenų subjekto (60, 61, 62)
14 straipsnis - Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto
15 straipsnis - Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis (63, 64)

3 skirsnis - Duomenų ištaisymas ir ištrynimas
16 straipsnis - Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (65)
17 straipsnis - Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (65, 66)
18 straipsnis - Teisė apriboti duomenų tvarkymą (67)
19 straipsnis - Prievolė pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą
20 straipsnis - Teisė į duomenų perkeliamumą (68)

4 skirsnis - Teisė nesutikti ir automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas
21 straipsnis - Teisė nesutikti (69, 70)
22 straipsnis - Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą (71, 72)

5 skirsnis - Apribojimai
23 straipsnis - Apribojimai (73)


IV SKYRIUS - Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas

1 skirsnis - Bendrosios prievolės
24 straipsnis - Duomenų valdytojo atsakomybė (74, 75, 76, 77, 83)
25 straipsnis - Pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga (78)
26 straipsnis - Bendri duomenų valdytojai (79)
27 straipsnis - Sąjungoje neįsisteigusių duomenų valdytojų ar duomenų tvarkytojų atstovai (80)
28 straipsnis - Duomenų tvarkytojas (81)
29 straipsnis - Duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui pavaldžių asmenų atliekamas duomenų tvarkymas
30 straipsnis - Duomenų tvarkymo veiklos įrašai (13, 39, 82)
31 straipsnis - Bendradarbiavimas su priežiūros institucija

2 skirsnis - Asmens duomenų saugumas
32 straipsnis - Duomenų tvarkymo saugumas (83, 74, 75, 76, 77)
33 straipsnis - Pranešimas priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (75, 85, 87, 88)
34 straipsnis - Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (75, 86, 87, 88)

3 skirsnis - Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos
35 straipsnis - Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
36 straipsnis - Išankstinės konsultacijos (94, 95, 96)

4 skirsnis - Duomenų apsaugos pareigūnas
37 straipsnis - Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas (97)
38 straipsnis - Duomenų apsaugos pareigūno statusas (97)
39 straipsnis - Duomenų apsaugos pareigūno užduotys (97)

5 skirsnis - Elgesio kodeksai ir sertifikavimas
40 straipsnis - Elgesio kodeksai (98, 99)
41 straipsnis - Patvirtintų elgesio kodeksų stebėsena
42 straipsnis - Sertifikavimas (100)
43 straipsnis - Sertifikavimo įstaigos


V SKYRIUS - Asmens duomenų perdavimai į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms

44 straipsnis - Bendras duomenų perdavimo principas (101, 102)
45 straipsnis - Duomenų perdavimas remiantis sprendimu dėl tinkamumo (103, 104, 105, 106, 107)
46 straipsnis - Duomenų perdavimas taikant tinkamas apsaugos priemones (108, 109)
47 straipsnis - Įmonei privalomos taisyklės (110)
48 straipsnis - Sąjungos teisėje neleidžiamas duomenų perdavimas ar atskleidimas
49 straipsnis - Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiais atvejais (111, 112, 113, 114, 115, 116)
50 straipsnis - Tarptautinis bendradarbiavimas asmens duomenų apsaugos srityje


VI SKYRIUS - Nepriklausomos priežiūros institucijos

1 skirsnis - Nepriklausomas statusas
51 straipsnis - Priežiūros institucija (117, 118, 119)
52 straipsnis - Nepriklausomumas (118, 120)
53 straipsnis - Bendrieji reikalavimai priežiūros institucijos nariams (121)
54 straipsnis - Priežiūros institucijos įsteigimo taisyklės

2 skirsnis - Kompetencija, užduotys ir įgaliojimai
55 straipsnis - Kompetencija (122)
56 straipsnis - Vadovaujančios priežiūros institucijos kompetencija (124, 125, 126, 127, 128)
57 straipsnis - Užduotys (123, 132)
58 straipsnis - Įgaliojimai (129)
59 straipsnis - Veiklos ataskaitos


VII SKYRIUS - Bendradarbiavimas ir nuoseklumas

1 skirsnis - Bendradarbiavimas
60 straipsnis - Vadovaujančios priežiūros institucijos ir kitų susijusių priežiūros institucijų bendradarbiavimas (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
61 straipsnis - Savitarpio pagalba (133)
62 straipsnis - Priežiūros institucijų bendros operacijos (134)

2 skirsnis - Nuoseklumas
63 straipsnis - Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas (135)
64 straipsnis - Valdybos nuomonė (136)
65 straipsnis - Europos duomenų apsaugos valdybos sprendžiami ginčai
66 straipsnis - Skubos procedūra (137, 138)
67 straipsnis - Keitimasis informacija

3 skirsnis - Europos duomenų apsaugos valdyba
68 straipsnis - Europos duomenų apsaugos valdyba (139)
69 straipsnis - Nepriklausomumas (139)
70 straipsnis - Valdybos užduotys (139)
71 straipsnis - Ataskaitos
72 straipsnis - Procedūra
73 straipsnis - Pirmininkas
74 straipsnis - Pirmininko užduotys
75 straipsnis - Sekretoriatas (140)
76 straipsnis - Konfidencialumas


VIII SKYRIUS - Teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir sankcijos

77 straipsnis - Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (141)
78 straipsnis - Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių prieš priežiūros instituciją (143)
79 straipsnis - Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių prieš duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją (145)
80 straipsnis - Atstovavimas duomenų subjektams (142)
81 straipsnis - Bylos nagrinėjimo sustabdymas (144)
82 straipsnis - Teisė į kompensaciją ir atsakomybė (146, 147)
83 straipsnis - Bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos (148, 150, 151)
84 straipsnis - Sankcijos (149, 152)


IX SKYRIUS - Nuostatos, susijusios su konkrečiais duomenų tvarkymo atvejais

85 straipsnis - Duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė (153)
86 straipsnis - Duomenų tvarkymas ir visuomenės teisė susipažinti su oficialiais dokumentais (154)
87 straipsnis - Nacionalinio asmens identifikavimo numerio tvarkymas
88 straipsnis - Duomenų tvarkymas su darbo santykiais susijusiame kontekste (155)
89 straipsnis - Apsaugos priemonės ir nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su duomenų tvarkymu archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
90 straipsnis - Prievolės saugoti paslaptį (164)
91 straipsnis - Galiojančios bažnyčių ir religinių asociacijų duomenų apsaugos taisyklės (165)


X SKYRIUS - Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai

92 straipsnis - Įgaliojimų delegavimas (166, 167, 168, 169, 170)
93 straipsnis - Komiteto procedūra


XI SKYRIUS - Baigiamosios nuostatos

94 straipsnis - Direktyvos 95/46/EB panaikinimas (171)
95 straipsnis - Ryšys su Direktyva 2002/58/EB (173)
96 straipsnis - Ryšys su anksčiau sudarytais susitarimais
97 straipsnis - Komisijos ataskaitos
98 straipsnis - Kitų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų peržiūra
99 straipsnis - Įsigaliojimas ir taikymas