4.5.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 119/1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) [...]

KAPITEL I - Generelle bestemmelser

Artikel 1 - Genstand og formål (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Artikel 2 - Materielt anvendelsesområde (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Artikel 3 - Territorialt anvendelsesområde (22, 23, 24, 25)
Artikel 4 - Definitioner (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


KAPITEL II - Principper

Artikel 5 - Principper for behandling af personoplysninger (39)
Artikel 6 - Lovlig behandling (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Artikel 7 - Betingelser for samtykke (32, 33, 42, 43)
Artikel 8 - Betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informationssamfundstjenester (38)
Artikel 9 - Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Artikel 10 - Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser
Artikel 11 - Behandling, der ikke kræver identifikation (57, 64)


KAPITEL III - Den registreredes rettigheder

Afdeling 1 - Gennemsigtighed og nærmere regler
Artikel 12 - Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder (58, 59)

Afdeling 2 - Oplysning og indsigt i personoplysninger
Artikel 13 - Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede (60, 61, 62)
Artikel 14 - Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
Artikel 15 - Den registreredes indsigtsret (63, 64)

Afdeling 3 - Berigtigelse og sletning
Artikel 16 - Ret til berigtigelse (65)
Artikel 17 - Ret til sletning (»retten til at blive glemt«) (65, 66)
Artikel 18 - Ret til begrænsning af behandling (67)
Artikel 19 - Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
Artikel 20 - Ret til dataportabilitet (68)

Afdeling 4 - Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser
Artikel 21 - Ret til indsigelse (69, 70)
Artikel 22 - Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering (71, 72)

Afdeling 5 - Begrænsninger
Artikel 23 - Begrænsninger (73)


KAPITEL IV - Dataansvarlig og databehandler

Afdeling 1 - Generelle forpligtelser
Artikel 24 - Den dataansvarliges ansvar (74, 75, 76, 77, 83)
Artikel 25 - Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger (78)
Artikel 26 - Fælles dataansvarlige (79)
Artikel 27 - Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen (80)
Artikel 28 - Databehandler (81)
Artikel 29 - Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren
Artikel 30 - Fortegnelser over behandlingsaktiviteter (13, 39, 82)
Artikel 31 - Samarbejde med tilsynsmyndigheden

Afdeling 2 - Personoplysningssikkerhed
Artikel 32 - Behandlingssikkerhed (83, 74, 75, 76, 77)
Artikel 33 - Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (75, 85, 87, 88)
Artikel 34 - Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede (75, 86, 87, 88)

Afdeling 3 - Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring
Artikel 35 - Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Artikel 36 - Forudgående høring (94, 95, 96)

Afdeling 4 - Databeskyttelsesrådgiver
Artikel 37 - Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver (97)
Artikel 38 - Databeskyttelsesrådgiverens stilling (97)
Artikel 39 - Databeskyttelsesrådgiverens opgaver (97)

Afdeling 5 - Adfærdskodekser og certificering
Artikel 40 - Adfærdskodekser (98, 99)
Artikel 41 - Kontrol af godkendte adfærdskodekser
Artikel 42 - Certificering (100)
Artikel 43 - Certificeringsorganer


KAPITEL V - Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Artikel 44 - Generelt princip for overførsler (101, 102)
Artikel 45 - Overførsler baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (103, 104, 105, 106, 107)
Artikel 46 - Overførsler omfattet af fornødne garantier (108, 109)
Artikel 47 - Bindende virksomhedsregler (110)
Artikel 48 - Overførsel eller videregivelse uden hjemmel i EU-retten
Artikel 49 - Undtagelser i særlige situationer (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Artikel 50 - Internationalt samarbejde om beskyttelse af personoplysninger


KAPITEL VI - Uafhængige tilsynsmyndigheder

Afdeling 1 - Uafhængig status
Artikel 51 - Tilsynsmyndighed (117, 118, 119)
Artikel 52 - Uafhængighed (118, 120)
Artikel 53 - Generelle betingelser for medlemmer af en tilsynsmyndighed (121)
Artikel 54 - Regler om oprettelse af en tilsynsmyndighed

Afdeling 2 - Kompetence, opgaver og beføjelser
Artikel 55 - Kompetence (122)
Artikel 56 - Den ledende tilsynsmyndigheds kompetence (124, 125, 126, 127, 128)
Artikel 57 - Opgaver (123, 132)
Artikel 58 - Beføjelser (129)
Artikel 59 - Aktivitetsrapport


KAPITEL VII - Samarbejde og sammenhæng

Afdeling 1 - Samarbejde
Artikel 60 - Samarbejde mellem den ledende tilsynsmyndighed og de andre berørte tilsynsmyndigheder (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Artikel 61 - Gensidig bistand (133)
Artikel 62 - Tilsynsmyndigheders fælles aktiviteter (134)

Afdeling 2 - Sammenhæng
Artikel 63 - Sammenhængsmekanisme (135)
Artikel 64 - Udtalelse fra Databeskyttelsesrådet (136)
Artikel 65 - Tvistbilæggelse ved Databeskyttelsesrådet
Artikel 66 - Hasteprocedure (137, 138)
Artikel 67 - Udveksling af oplysninger

Afdeling 3 - Det Europæiske Databeskyttelsesråd
Artikel 68 - Det Europæiske Databeskyttelsesråd (139)
Artikel 69 - Uafhængighed (139)
Artikel 70 - Databeskyttelsesrådets opgaver (139)
Artikel 71 - Rapporter
Artikel 72 - Procedure
Artikel 73 - Formand
Artikel 74 - Formandens opgaver
Artikel 75 - Sekretariat (140)
Artikel 76 - Fortrolighed


KAPITEL VIII - Retsmidler, ansvar og sanktioner

Artikel 77 - Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (141)
Artikel 78 - Adgang til effektive retsmidler over for en tilsynsmyndighed (143)
Artikel 79 - Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler (145)
Artikel 80 - Repræsentation af registrerede (142)
Artikel 81 - Udsættelse af en sag (144)
Artikel 82 - Ret til erstatning og erstatningsansvar (146, 147)
Artikel 83 - Generelle betingelser for pålæggelse af administrative bøder (148, 150, 151)
Artikel 84 - Sanktioner (149, 152)


KAPITEL IX - Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer

Artikel 85 - Behandling og ytrings- og informationsfriheden (153)
Artikel 86 - Behandling og aktindsigt i officielle dokumenter (154)
Artikel 87 - Behandling af nationalt identifikationsnummer
Artikel 88 - Behandling i forbindelse med ansættelsesforhold (155)
Artikel 89 - Garantier og undtagelser i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Artikel 90 - Tavshedspligt (164)
Artikel 91 - Kirkers og religiøse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler (165)


KAPITEL X - Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger

Artikel 92 - Udøvelse af de delegerede beføjelser (166, 167, 168, 169, 170)
Artikel 93 - Udvalgsprocedure


KAPITEL XI - Afsluttende bestemmelser

Artikel 94 - Ophævelse af direktiv 95/46/EF (171)
Artikel 95 - Forhold til direktiv 2002/58/EF (173)
Artikel 96 - Forhold til tidligere indgåede aftaler
Artikel 97 - Kommissionsrapporter
Artikel 98 - Gennemgang af andre EU-retsakter om databeskyttelse
Artikel 99 - Ikrafttræden og anvendelse