Artikel 99
EF generel forordning om databeskyttelse
"Ikrafttræden og anvendelse"

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Den anvendes fra den 25. maj 2018.