4.5.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 119/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) […]

I. FEJEZET - Általános rendelkezések

1. cikk - Tárgy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
2. cikk - Tárgyi hatály (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
3. cikk - Területi hatály (22, 23, 24, 25)
4. cikk - Fogalommeghatározások (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


II. FEJEZET - Elvek

5. cikk - A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (39)
6. cikk - Az adatkezelés jogszerűsége (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
7. cikk - A hozzájárulás feltételei (32, 33, 42, 43)
8. cikk - A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában (38)
9. cikk - A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése (51, 52, 53, 54, 55, 56)
10. cikk - A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelése
11. cikk - Azonosítást nem igénylő adatkezelés (57, 64)


III. FEJEZET - Az érintett jogai

1. szakasz - Átláthatóság és intézkedések
12. cikk - Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések (58, 59)

2. szakasz - Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
13. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik (60, 61, 62)
14. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
15. cikk - Az érintett hozzáférési joga (63, 64)

3. szakasz - Helyesbítés és törlés
16. cikk - A helyesbítéshez való jog (65)
17. cikk - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (65, 66)
18. cikk - Az adatkezelés korlátozásához való jog (67)
19. cikk - A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
20. cikk - Az adathordozhatósághoz való jog (68)

4. szakasz - A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
21. cikk - A tiltakozáshoz való jog (69, 70)
22. cikk - Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (71, 72)

5. szakasz - Korlátozások
23. cikk - Korlátozások (73)


IV. FEJEZET - Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

1. szakasz - Általános kötelezettségek
24. cikk - Az adatkezelő feladatai (74, 75, 76, 77, 83)
25. cikk - Beépített és alapértelmezett adatvédelem (78)
26. cikk - Közös adatkezelők (79)
27. cikk - Az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók képviselői (80)
28. cikk - Az adatfeldolgozó (81)
29. cikk - Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés
30. cikk - Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (13, 39, 82)
31. cikk - Együttműködés a felügyeleti hatósággal

2. szakasz - Adatbiztonság
32. cikk - Az adatkezelés biztonsága (83, 74, 75, 76, 77)
33. cikk - Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak (75, 85, 87, 88)
34. cikk - Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (75, 86, 87, 88)

3. szakasz - Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
35. cikk - Adatvédelmi hatásvizsgálat (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
36. cikk - Előzetes konzultáció (94, 95, 96)

4. szakasz - Adatvédelmi tisztviselő
37. cikk - Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése (97)
38. cikk - Az adatvédelmi tisztviselő jogállása (97)
39. cikk - Az adatvédelmi tisztviselő feladatai (97)

5. szakasz - Magatartási kódexek és tanúsítás
40. cikk - Magatartási kódexek (98, 99)
41. cikk - A jóváhagyott magatartási kódexeknek való megfelelés ellenőrzése
42. cikk - Tanúsítás (100)
43. cikk - Tanúsító szervezetek


V. FEJEZET - A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

44. cikk - Az adattovábbításra vonatkozó általános elv (101, 102)
45. cikk - Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján (103, 104, 105, 106, 107)
46. cikk - Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások (108, 109)
47. cikk - Kötelező erejű vállalati szabályok (110)
48. cikk - Az uniós jog által nem engedélyezett továbbítás és közlés
49. cikk - Különös helyzetekben biztosított eltérések (111, 112, 113, 114, 115, 116)
50. cikk - A személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi együttműködés


VI. FEJEZET - Független felügyeleti hatóságok

1. szakasz - Független jogállás
51. cikk - Felügyeleti hatóság (117, 118, 119)
52. cikk - Függetlenség (118, 120)
53. cikk - A felügyeleti hatóság tagjaira vonatkozó általános feltételek (121)
54. cikk - A felügyeleti hatóság létrehozására vonatkozó szabályok

2. szakasz - Illetékesség, feladatok és hatáskörök
55. cikk - Illetékesség (122)
56. cikk - A fő felügyeleti hatóság illetékessége (124, 125, 126, 127, 128)
57. cikk - Feladatok (123, 132)
58. cikk - Hatáskörök (129)
59. cikk - Tevékenységi jelentés


VII. FEJEZET - Együttműködés és egységesség

1. szakasz - Együttműködés
60. cikk - Együttműködés a fő felügyeleti hatóság és a többi érintett felügyeleti hatóság között (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
61. cikk - Kölcsönös segítségnyújtás (133)
62. cikk - A felügyeleti hatóságok közös műveletei (134)

2. szakasz - Egységesség
63. cikk - Az egységességi mechanizmus (135)
64. cikk - Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye (136)
65. cikk - A Testület vitarendezési eljárása
66. cikk - Sürgősségi eljárás (137, 138)
67. cikk - Információcsere

3. szakasz - Európai adatvédelmi testület
68. cikk - Az Európai Adatvédelmi Testület (139)
69. cikk - Függetlenség (139)
70. cikk - Az Európai Adatvédelmi Testület feladatai (139)
71. cikk - Jelentések
72. cikk - Eljárás
73. cikk - Az elnök
74. cikk - Az elnök feladatai
75. cikk - Titkárság (140)
76. cikk - Titoktartás


VIII. FEJEZET - Jogorvoslat, felelősség és szankciók

77. cikk - A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (141)
78. cikk - A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (143)
79. cikk - Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (145)
80. cikk - Az érintettek képviselete (142)
81. cikk - Az eljárás felfüggesztése (144)
82. cikk - A kártérítéshez való jog és a felelősség (146, 147)
83. cikk - A közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó általános feltételek (148, 150, 151)
84. cikk - Szankciók (149, 152)


IX. FEJEZET - Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések

85. cikk - A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog (153)
86. cikk - A személyes adatok kezelése és a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (154)
87. cikk - A nemzeti azonosító számok kezelése
88. cikk - Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggően (155)
89. cikk - A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
90. cikk - Titoktartási kötelezettségek (164)
91. cikk - Egyházak és vallási szervezetek létező adatvédelmi szabályai (165)


X. FEJEZET - Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok

92. cikk - A felhatalmazás gyakorlása (166, 167, 168, 169, 170)
93. cikk - Bizottsági eljárásrend


XI. FEJEZET - Záró rendelkezések

94. cikk - A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése (171)
95. cikk - Kapcsolat a 2002/58/EK irányelvvel (173)
96. cikk - Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal
97. cikk - A Bizottság jelentései
98. cikk - Az egyéb uniós adatvédelmi aktusok felülvizsgálata
99. cikk - Hatálybalépés és alkalmazás