cikk 19
EU általános adatvédelmi rendelet
"A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség"


=> cikk: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 6. cikk - A helyesbítéshez való jog">16. cikk, a 7. cikk - A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)">17. cikk (1) bekezdése, illetve a 8. cikk - Az adatkezelés korlátozásához való jog">18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.