cikk 12
EU általános adatvédelmi rendelet
"Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések"


=> alap: 58, 59
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
(1) Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 4. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg">14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 4. cikk - Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről">34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
=> alap: 58, 59

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Az adatkezelő elősegíti az érintett 15–2. cikk - Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást">22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. A 1. cikk - Azonosítást nem igénylő adatkezelés">11. cikk (2) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő az érintett 15–2. cikk - Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást">22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(3) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–2. cikk - Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást">22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A 13. és 4. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg">14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 4. cikk - Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről">34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
(6) A 1. cikk - Azonosítást nem igénylő adatkezelés">11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 15–1. cikk - A tiltakozáshoz való jog">21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
(7) Az érintett részére a 13. és 4. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg">14. cikk alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.
(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 2. cikk - A felhatalmazás gyakorlása">92. cikk - A felhatalmazás gyakorlása">cikk 92 összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ikonok által megjelenítendő információk és a szabványosított ikonok biztosítására vonatkozó eljárások meghatározása céljából.