4.5.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 119/1 VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) [...]

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Onderwerp en doelstellingen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Artikel 2 - Materieel toepassingsgebied (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Artikel 3 - Territoriaal toepassingsgebied (22, 23, 24, 25)
Artikel 4 - Definities (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


HOOFDSTUK II - Beginselen

Artikel 5 - Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens (39)
Artikel 6 - Rechtmatigheid van de verwerking (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Artikel 7 - Voorwaarden voor toestemming (32, 33, 42, 43)
Artikel 8 - Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij (38)
Artikel 9 - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Artikel 10 - Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Artikel 11 - Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist (57, 64)


HOOFDSTUK III - Rechten van de betrokkene

Afdeling 1 - Transparantie en regelingen
Artikel 12 - Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene (58, 59)

Afdeling 2 - Informatie en toegang tot persoonsgegevens
Artikel 13 - Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld (60, 61, 62)
Artikel 14 - Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
Artikel 15 - Recht van inzage van de betrokkene (63, 64)

Afdeling 3 - Rectificatie en wissing van gegevens
Artikel 16 - Recht op rectificatie (65)
Artikel 17 - Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) (65, 66)
Artikel 18 - Recht op beperking van de verwerking (67)
Artikel 19 - Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
Artikel 20 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens (68)

Afdeling 4 - Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
Artikel 21 - Recht van bezwaar (69, 70)
Artikel 22 - Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (71, 72)

Afdeling 5 - Beperkingen
Artikel 23 - Beperkingen (73)


HOOFDSTUK IV - Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Afdeling 1 - Algemene verplichtingen
Artikel 24 - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (74, 75, 76, 77, 83)
Artikel 25 - Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (78)
Artikel 26 - Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (79)
Artikel 27 - Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers (80)
Artikel 28 - Verwerker (81)
Artikel 29 - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
Artikel 30 - Register van de verwerkingsactiviteiten (13, 39, 82)
Artikel 31 - Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 - Persoonsgegevensbeveiliging
Artikel 32 - Beveiliging van de verwerking (83, 74, 75, 76, 77)
Artikel 33 - Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit (75, 85, 87, 88)
Artikel 34 - Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene (75, 86, 87, 88)

Afdeling 3 - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging
Artikel 35 - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Artikel 36 - Voorafgaande raadpleging (94, 95, 96)

Afdeling 4 - Functionaris voor gegevensbescherming
Artikel 37 - Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming (97)
Artikel 38 - Positie van de functionaris voor gegevensbescherming (97)
Artikel 39 - Taken van de functionaris voor gegevensbescherming (97)

Afdeling 5 - Gedragscodes en certificering
Artikel 40 - Gedragscodes (98, 99)
Artikel 41 - Toezicht op goedgekeurde gedragscodes
Artikel 42 - Certificering (100)
Artikel 43 - Certificeringsorganen


HOOFDSTUK V - Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Artikel 44 - Algemeen beginsel inzake doorgiften (101, 102)
Artikel 45 - Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten (103, 104, 105, 106, 107)
Artikel 46 - Doorgiften op basis van passende waarborgen (108, 109)
Artikel 47 - Bindende bedrijfsvoorschriften (110)
Artikel 48 - Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen
Artikel 49 - Afwijkingen voor specifieke situaties (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Artikel 50 - Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens


HOOFDSTUK VI - Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 1 -Onafhankelijkheid
Artikel 51 - Toezichthoudende autoriteit (117, 118, 119)
Artikel 52 - Onafhankelijkheid (118, 120)
Artikel 53 - Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit (121)
Artikel 54 - Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 - Competentie, taken en bevoegdheden
Artikel 55 - Competentie (122)
Artikel 56 - Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit (124, 125, 126, 127, 128)
Artikel 57 - Taken (123, 132)
Artikel 58 - Bevoegdheden (129)
Artikel 59 - Activiteitenverslagen


HOOFDSTUK VII - Samenwerking en coherentie

Afdeling 1 - Samenwerking
Artikel 60 - Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Artikel 61 - Wederzijdse bijstand (133)
Artikel 62 - Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten (134)

Afdeling 2 - Coherentie
Artikel 63 - Coherentiemechanisme (135)
Artikel 64 - Advies van het Comité (136)
Artikel 65 - Geschillenbeslechting door het Comité
Artikel 66 - Spoedprocedure (137, 138)
Artikel 67 - Uitwisseling van informatie

Afdeling 3 - Europees Comité voor gegevensbescherming
Artikel 68 - Europees Comité voor gegevensbescherming (139)
Artikel 69 - Onafhankelijkheid (139)
Artikel 70 - Taken van het Comité (139)
Artikel 71 - Rapportage
Artikel 72 - Procedure
Artikel 73 - Voorzitter
Artikel 74 - Taken van de voorzitter
Artikel 75 - Secretariaat (140)
Artikel 76 - Vertrouwelijkheid


HOOFDSTUK VIII - Beroep, aansprakelijkheid en sancties

Artikel 77 - Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (141)
Artikel 78 - Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit (143)
Artikel 79 - Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker (145)
Artikel 80 - Vertegenwoordiging van betrokkenen (142)
Artikel 81 - Schorsing van de procedure (144)
Artikel 82 - Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid (146, 147)
Artikel 83 - Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten (148, 150, 151)
Artikel 84 - Sancties (149, 152)


HOOFDSTUK IX - Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 85 - Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie (153)
Artikel 86 - Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten (154)
Artikel 87 - Verwerking van het nationaal identificatienummer
Artikel 88 - Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding (155)
Artikel 89 - Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Artikel 90 - Geheimhoudingsplicht (164)
Artikel 91 - Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen (165)


HOOFDSTUK X - Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Artikel 92 - Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie (166, 167, 168, 169, 170)
Artikel 93 - Comitéprocedure


HOOFDSTUK XI - Slotbepalingen

Artikel 94 - Intrekking van Richtlijn 95/46/EG (171)
Artikel 95 - Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG (173)
Artikel 96 - Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten
Artikel 97 - Commissieverslagen
Artikel 98 - Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming
Artikel 99 - Inwerkingtreding en toepassing