THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


cikk 64
EU általános adatvédelmi rendelet
"Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye"


=> alap: 136
(1) A Testület véleményt bocsát ki, ha valamely illetékes felügyeleti hatóság az alábbiakban felsorolt intézkedések valamelyikének elfogadását tervezi. Ebből a célból az illetékes felügyeleti hatóságnak közölnie kell a döntéstervezetet a Testülettel, ha a döntés:
a) olyan adatkezelési műveletek jegyzékének az elfogadására irányul, amelyekre a 5. cikk - Adatvédelmi hatásvizsgálat">35. cikk (4) bekezdése szerint vonatkozik az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye;
b) a 40. cikk (7) bekezdése szerint azon kérdésre vonatkozik, hogy valamely magatartási kódex tervezete, illetve valamely magatartási kódex módosítása vagy bővítése összhangban van-e ezzel a rendelettel;
c) a 1. cikk - A jóváhagyott magatartási kódexeknek való megfelelés ellenőrzése">41. cikk (3) bekezdése szerint valamely szervezet, illetve a 43 cikk (3) bekezdése szerint valamely tanúsító szervezet akkreditációjára vonatkozó szempontok jóváhagyására irányul;
d) a 6. cikk - Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások">46. cikk (2) bekezdésének d) pontjában és a 8. cikk - Az adatfeldolgozó">28. cikk (8) bekezdésében említett általános adatvédelmi kikötések meghatározására irányul;
e) a 6. cikk - Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások">46. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett szerződéses rendelkezések engedélyezésére irányul; vagy
f) a 7. cikk - Kötelező erejű vállalati szabályok">47. cikk szerinti kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyására irányul.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Bármely felügyeleti hatóság, a Testület elnöke vagy a Bizottság kérheti, hogy a Testület vizsgáljon meg egy általános érvényű vagy egynél több tagállamban hatással bíró ügyet, és bocsásson ki róla véleményt, különösen, ha valamely illetékes felügyeleti hatóság nem teljesíti a 1. cikk - Kölcsönös segítségnyújtás">61. cikk szerinti kölcsönös segítségnyújtás vagy a 2. cikk - A felügyeleti hatóságok közös műveletei">62. cikk szerinti közös műveletek tekintetében fennálló kötelezettségeit.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a Testület véleményt bocsát ki az elé terjesztett ügyről, kivéve, ha ugyanazon ügyről már bocsátott ki véleményt. A véleményt a Testület nyolc héten belül, tagjainak egyszerű többségével fogadja el. Az ügy összetettségére figyelemmel ez a határidő további hat héttel meghosszabbítható. Az (1) bekezdésben említett, a Testület tagjai részére a (5) bekezdésnek megfelelően eljuttatott döntéstervezetet illetően úgy kell tekinteni, hogy azok a tagok, akik az elnök által megszabott észszerű határidőn belül nem emeltek kifogást, egyetértenek a döntéstervezettel.
(4) A felügyeleti hatóságok és a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül elektronikus úton, egységes formátum alkalmazásával közölnek a Testülettel minden releváns információt, ideértve az esettől függően a tények összefoglalóját, a döntéstervezetet, az intézkedés megtételét szükségessé tevő indokokat, és más érintett felügyeleti hatóságok véleményét.
(5) A Testület elnöke indokolatlan késedelem nélkül elektronikus úton tájékoztatja:
a) egységes formátum alkalmazásával tájékoztatja a Testület tagjait és a Bizottságot a vele közölt releváns információkról. A Testület titkársága szükség esetén gondoskodik a releváns információk fordításáról; és
b) tájékoztatja az esettől függően az (1) vagy a (2) bekezdésben említett felügyeleti hatóságot, valamint a Bizottságot a véleményről, amelyet nyilvánosságra hoz.
(6) Az illetékes felügyeleti hatóság a (3) bekezdésben említett határidőn belül nem fogadhatja el az (1) bekezdésben említett döntéstervezetét.
(7) Az (1) bekezdésben említett felügyeleti hatóság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Testület véleményét, és a vélemény kézhezvételét követő két héten belül, elektronikus úton, egységes formátum alkalmazásával közli a Testület elnökével, hogy a döntéstervezetet változatlan formában fenntartja-e, vagy pedig módosítani fogja, és adott esetben megküldi a módosított döntéstervezetet.
(8) Ha az érintett felügyeleti hatóság az e cikk (7) bekezdésében említett határidőn belül, a releváns indokok megadásával arról tájékoztatja a Testület elnökét, hogy egészében vagy részben nem kíván a Testület véleménye alapján eljárni, akkor a 5. cikk - A Testület vitarendezési eljárása">65. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.