pants 29
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Apstrāde pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Apstrādātājs un jebkura persona, kas darbojas pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, neapstrādā minētos datus citādi, kā vien saskaņā ar pārziņa norādījumiem, ja vien to darīt nepieprasa Savienības vai dalībvalsts tiesību akti.
=> pants: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!