THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


pants 69
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Neatkarība"


=> iemesls: 139
1. Kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 70. un pants 71, rīkojas neatkarīgi.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Neskarot Komisijas pieprasījumus, kas minēti 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 70. panta 2. punktā, kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras, ne no viena nelūdz un nepieņem norādījumus.