iemesls 163
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula

(163) Būtu jāaizsargā konfidenciālā informācija, ko Savienības un valstu statistikas iestādes vāc oficiālās Eiropas statistikas un oficiālās valsts statistikas izveidei. Eiropas statistika būtu jāizstrādā, jāsagatavo un jāizplata saskaņā ar statistikas principiem, kas noteikti LESD 338. panta 2. punktā, vienlaicīgi valstu statistikai būtu jāatbilst arī dalībvalsts tiesību aktiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (16) paredz papildu precizējumus par statistikas konfidencialitāti attiecībā uz Eiropas statistiku.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!