pants 99
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Stāšanās spēkā un piemērošana"

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. To piemēro no 2018. gada 25. maija.