THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článek 58
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Pravomoci"


=> důvod: 129
1. Každý dozorový úřad má všechny tyto vyšetřovací pravomoci:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
a) nařídit správci a zpracovateli, případně zástupci správce nebo zpracovatele, aby mu poskytli veškeré informace, které potřebuje k plnění svých úkolů;
b) provádět vyšetřování formou auditů ochrany údajů;
c) provádět přezkum osvědčení vydaných v souladu s čl. 42 odst. 7;
d) ohlásit správci nebo zpracovateli údajné porušení tohoto nařízení;
e) získat od správce a zpracovatele přístup ke všem osobním údajům a ke všem informacím, které potřebuje k výkonu svých úkolů;
f) získat přístup do všech prostor, v nichž správce a zpracovatel působí, včetně přístupu k veškerému zařízení a prostředkům určeným ke zpracování údajů, v souladu s procesním právem Unie nebo členského státu.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Každý dozorový úřad má všechny tyto nápravné pravomoci:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace zpracování pravděpodobně porušují toto nařízení;
b) udělit napomenutí správci či zpracovateli, jehož operace zpracování porušily toto nařízení;
c) nařídit správci nebo zpracovateli, aby vyhověli žádostem subjektu údajů o výkon jeho práv podle tohoto nařízení;
d) nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do souladu s tímto nařízením, a to případně předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě;
e) nařídit správci, aby subjektu údajů oznámil případy porušení zabezpečení osobních údajů;
f) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho zákazu;
g) nařídit opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování podle článků 16, 17 a 18 a ohlašování takových opatření příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny podle čl. 17 odst. 2 a Článek 19;
h) odebrat osvědčení nebo nařídit, aby subjekt pro vydávání osvědčení odebral osvědčení vydané podle článků 42 a 43, nebo aby osvědčení nevydal, pokud požadavky na osvědčení plněny nejsou nebo již přestaly být plněny;
i) uložit správní pokutu podle Článek 83 vedle či namísto opatření uvedených v tomto odstavci, podle okolností každého jednotlivého případu;
j) nařídit přerušení toků údajů příjemci ve třetí zemi nebo toků údajů mezinárodní organizaci.
3. Každý dozorový úřad má všechny tyto povolovací a poradní pravomoci:
a) poskytovat poradenství správci v souladu s postupem předchozí konzultace podle Článek 36;
b) z vlastního podnětu nebo na požádání vydávat stanoviska určená vnitrostátnímu parlamentu, vládě členského státu nebo v souladu s právem členského státu dalším institucím a subjektům, jakož i veřejnosti, ohledně veškerých otázek souvisejících s ochranou osobních údajů;
c) povolovat zpracování uvedené v čl. 36 odst. 5, pokud právo členského státu takové předchozí povolení vyžaduje;
d) vydávat stanoviska a schvalovat návrhy kodexů chování podle čl. 40 odst. 5;
e) akreditovat subjekty pro vydávání osvědčení podle Článek 43;
f) vydávat osvědčení a schvalovat kritéria pro vydávání osvědčení podle čl. 42 odst. 5;
g) přijímat standardní doložky o ochraně údajů podle čl. 28 odst. 8 a čl. 46 odst. 2 písm. d);
h) povolovat smluvní doložky podle čl. 46 odst. 3 písm. a);
i) povolovat správní ujednání podle čl. 46 odst. 3 písm. b);
j) schvalovat závazná podniková pravidla podle Článek 47.
4. Výkon pravomocí svěřených tímto článkem dozorovému úřadu podléhá vhodným zárukám, včetně účinné soudní ochrany a spravedlivého procesu, stanoveným v právu Unie a členského státu v souladu s Listinou.
5. Každý členský stát v právních předpisech stanoví, že jeho dozorový úřad má pravomoc upozornit na porušení tohoto nařízení justiční orgány, a pokud je to vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj jinak zapojit s cílem vymoci dodržení tohoto nařízení.
6. Každý členský stát může v právních předpisech stanovit, že jeho dozorový úřad má další pravomoci než ty uvedené v odstavcích 1, 2 a 3. Výkon těchto pravomocí nesmí narušit účinné fungování kapitoly VII.