Artikel 99
EU allmän dataskyddsförordning
"Ikraftträdande och tillämpning"

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.