4.5.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 119/1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) [...]

ГЛАВА I - Общи разпоредби

Член 1 - Предмет и цели (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Член 2 - Материален обхват (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Член 3 - Териториален обхват (22, 23, 24, 25)
Член 4 - Определения (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


ГЛАВА II - Принципи

Член 5 - Принципи, свързани с обработването на лични данни (39)
Член 6 - Законосъобразност на обработването (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Член 7 - Условия за даване на съгласие (32, 33, 42, 43)
Член 8 - Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество (38)
Член 9 - Обработване на специални категории лични данни (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Член 10 - Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения
Член 11 - Обработване, за което не се изисква идентифициране (57, 64)


ГЛАВА III - Права на субекта на данни

Раздел 1 - Прозрачност и условия
Член 12 - Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни (58, 59)

Раздел 2 - Информация и достъп до лични данни
Член 13 - Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните (60, 61, 62)
Член 14 - Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните
Член 15 - Право на достъп на субекта на данните (63, 64)

Раздел 3 - Коригиране и изтриване
Член 16 - Право на коригиране (65)
Член 17 - Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) (65, 66)
Член 18 - Право на ограничаване на обработването (67)
Член 19 - Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
Член 20 - Право на преносимост на данните (68)

Раздел 4 - Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
Член 21 - Право на възражение (69, 70)
Член 22 - Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране (71, 72)

Раздел 5 - Ограничения
Член 23 - Ограничения (73)


ГЛАВА IV - Администратор и обработващ лични данни

Раздел 1 - Общи задължения
Член 24 - Отговорност на администратора (74, 75, 76, 77, 83)
Член 25 - Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (78)
Член 26 - Съвместни администратори (79)
Член 27 - Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза (80)
Член 28 - Обработващ личните данни (81)
Член 29 - Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни
Член 30 - Регистри на дейностите по обработване (13, 39, 82)
Член 31 - Сътрудничество с надзорния орган

Раздел 2 - Сигурност на личните данни
Член 32 - Сигурност на обработването (83, 74, 75, 76, 77)
Член 33 - Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни (75, 85, 87, 88)
Член 34 - Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни (75, 86, 87, 88)

Раздел 3 - Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации
Член 35 - Оценка на въздействието върху защитата на данните (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Член 36 - Предварителна консултация (94, 95, 96)

Раздел 4 - Длъжностно лице по защита на данните
Член 37 - Определяне на длъжностното лице по защита на данните (97)
Член 38 - Длъжност на длъжностното лице по защита на данните (97)
Член 39 - Задачи на длъжностното лице по защита на данните (97)

Раздел 5 - Кодекси за поведение и сертифициране
Член 40 - Кодекси за поведение (98, 99)
Член 41 - Наблюдение на одобрените кодекси за поведение
Член 42 - Сертифициране (100)
Член 43 - Сертифициращи органи


ГЛАВА V - Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Член 44 - Общ принцип на предаването на данни (101, 102)
Член 45 - Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита (103, 104, 105, 106, 107)
Член 46 - Предаване на данни с подходящи гаранции (108, 109)
Член 47 - Задължителни фирмени правила (110)
Член 48 - Предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на Съюза
Член 49 - Дерогации в особени случаи (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Член 50 - Международно сътрудничество за защита на личните данни


ГЛАВА VI - Независими надзорни органи

Раздел 1 - Независим статут
Член 51 - Надзорен орган (117, 118, 119)
Член 52 - Независимост (118, 120)
Член 53 - Общи условия за членовете на надзорния орган (121)
Член 54 - Правила за създаването на надзорния орган

Раздел 2 - Компетентност, задачи и правомощия
Член 55 - Компетентност (122)
Член 56 - Компетентност на водещия надзорен орган (124, 125, 126, 127, 128)
Член 57 - Задачи (123, 132)
Член 58 - Правомощия (129)
Член 59 - Доклади за дейността


ГЛАВА VII - Сътрудничество и съгласуваност

Раздел 1 - Сътрудничество
Член 60 - Сътрудничество между водещия надзорен орган и другите засегнати надзорни органи (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Член 61 - Взаимопомощ (133)
Член 62 - Съвместни операции на надзорни органи (134)

Раздел 2 - Съгласуваност
Член 63 - Механизъм за съгласуваност (135)
Член 64 - Становище на Комитета (136)
Член 65 - Разрешаване на спорове от Комитета
Член 66 - Процедура по спешност (137, 138)
Член 67 - Обмен на информация

Раздел 3 - Европейски комитет по защита на данните
Член 68 - Европейски комитет по защита на данните (139)
Член 69 - Независимост (139)
Член 70 - Задачи на Комитета (139)
Член 71 - Доклади
Член 72 - Процедура
Член 73 - Председател
Член 74 - Задачи на председателя
Член 75 - Секретариат (140)
Член 76 - Поверителност


ГЛАВА VIII - Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции

Член 77 - Право на подаване на жалба до надзорен орган (141)
Член 78 - Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган (143)
Член 79 - Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни (145)
Член 80 - Представителство на субектите на данни (142)
Член 81 - Прекратяване на производството (144)
Член 82 - Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди (146, 147)
Член 83 - Общи условия за налагане на административни наказания „глоба“ или „имуществена санкция“ (148, 150, 151)
Член 84 - Санкции (149, 152)


ГЛАВА IX - Разпоредби, свързани с особени ситуации на обработване

Член 85 - Обработване и свобода на изразяване и информация (153)
Член 86 - Обработване и публичен достъп до официални документи (154)
Член 87 - Обработване на националния идентификационен номер
Член 88 - Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение (155)
Член 89 - Гаранции и дерогации, свързани с обработването за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Член 90 - Задължения за опазване на тайна (164)
Член 91 - Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните (165)


ГЛАВА X - Делегирани актове и актове за изпълнение

Член 92 - Упражняване на делегирането (166, 167, 168, 169, 170)
Член 93 - Процедура на комитет


ГЛАВА XI - Заключителни разпоредби

Член 94 - Отмяна на Директива 95/46/ЕО (171)
Член 95 - Връзка с Директива 2002/58/ЕО (173)
Член 96 - Връзка с по-рано сключени споразумения
Член 97 - Доклади на Комисията
Член 98 - Преглед на други правни актове на Съюза за защита на данните
Член 99 - Влизане в сила и прилагане