Член 19
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването"


=> Член: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Администраторът съобщава за всяко извършено в съответствие с член 16, член 17, параграф 1 и член 18 коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.