основание 96
EC Общ регламент относно защитата на данните

(96) Следва да се проведе консултация с надзорния орган и при изготвяне на законодателна или регулаторна мярка, която предвижда обработване на лични данни, за да се гарантира, че планираното обработване отговаря на изискванията на настоящия регламент, и по-специално за да се ограничат рисковете, свързани със субекта на данни.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!