основание 99
EC Общ регламент относно защитата на данните

(99) Когато се изготвя, изменя или допълва кодекс на поведение, сдруженията и другите структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни, следва да се консултират със съответните заинтересовани страни, включително субектите на данни, когато това е осъществимо, и да вземат под внимание становищата, изразени писмено и устно в рамките на тези консултации.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!