dôvod 99
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov

(99) Pri vypracúvaní kódexu správania alebo pri zmene alebo rozšírení takého kódexu by mali združenia a iné subjekty reprezentujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov konzultovať s príslušnými zainteresovanými stranami, a to podľa potreby aj s dotknutými osobami, a mali by zohľadniť doručené podania a názory vyjadrené v reakcii na takéto konzultácie.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!