основание 95
EC Общ регламент относно защитата на данните

(95) При необходимост и при поискване, обработващият лични данни следва да подпомага администратора, за да се гарантира спазването на задълженията, произтичащи от извършването на оценки на въздействието върху защитата на личните данни и от предварителната консултация с надзорния орган.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!