Член 92
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Упражняване на делегирането"


=> основание: 166, 167, 168, 169, 170
1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 8 и член 43, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 24 май 2016 г.
3. Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 8 и член 43, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за отмяна се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 8 и член 43, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца от нотифицирането за акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.