Член 36
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Предварителна консултация"


=> основание: 94, 95, 96
=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
1. Администраторът се консултира с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35 покаже, че обработването ще породи висок риск, ако администраторът не предприеме мерки за ограничаване на риска.
=> Член: 39

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Когато надзорният орган е на мнение, че планираното обработване, посочено в параграф 1, нарушава настоящия регламент, особено когато администраторът не е идентифицирал или ограничил риска в достатъчна степен, надзорният орган в срок до осем седмици след получаване на искането за консултация дава писмено становище на администратора или на обработващия лични данни, когато е приложимо, като може да използва всяко от правомощията си, посочени в член 58. Този срок може да бъде удължен с още шест седмици предвид сложността на планираното обработване. Надзорният орган информира администратора и, когато е приложимо, обработващия лични данни за такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането за консултация, включително за причините за забавянето. Тези срокове може да спрат да текат, докато надзорният орган получи всяка евентуално поискана от него информация за целите на консултацията.
3. Когато се консултира с надзорния орган съгласно параграф 1, администраторът предоставя на надзорния орган следната информация:
a) където е приложимо — информация за съответните отговорности на администратора, съвместните администратори и обработващите лични данни, които се занимават с обработването, по-конкретно при обработване на данни в рамките на група предприятия;
б) целите на планираното обработване и средствата за него;
в) предвидените мерки и гаранции за защита на правата и свободите на субектите на данни съгласно настоящия регламент;
г) където е приложимо, координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните;
д) оценката на въздействието върху защитата на данните по член 35; както и
е) всякаква друга информация, поискана от надзорния орган.
4. Държавите членки се консултират с надзорния орган по време на изготвянето на предложения за законодателни мерки, които да бъдат приети от националните парламенти, или на регулаторни мерки, основани на такива законодателни мерки, които се отнасят до обработването.
5. Без да се засяга параграф 1, правото на държавите членки може да изисква от администраторите да се консултират с надзорния орган и да получават предварително разрешение от него във връзка с обработването от администратор за изпълнението на задача, осъществявана от администратора в полза на обществения интерес, включително обработване във връзка със социалната закрила и общественото здраве.