основание 27
EC Общ регламент относно защитата на данните

(27) Настоящият регламент не следва да се прилага за личните данни на починали лица. Държавите членки могат да предвидят правила във връзка с обработването на лични данни на починали лица.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!