основание 134
EC Общ регламент относно защитата на данните

(134) Всеки надзорен орган следва да участва в съвместни операции с други надзорни органи, когато е целесъобразно. Надзорният орган, до който е отправено искането, следва да е длъжен да отговори в определен срок на искането.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!