основание 147
EC Общ регламент относно защитата на данните

(147) Когато в настоящия регламент се съдържат специфични правила относно компетентността, по-специално по отношение на производствата за търсене на защита по съдебен ред, включително на обезщетение, срещу администратор или обработващ лични данни, общите правила относно компетентността като правилата, предвидени в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (13), не следва да засягат прилагането на тези специфични правила.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!