Член 2
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Материален обхват"


=> основание: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
1. Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Настоящият регламент не се прилага за обработването на лични данни:
a) в хода на дейности, които са извън приложното поле на правото на Съюза;
б) от държавите членки, когато извършват дейности, които попадат в приложното поле на дял V, глава 2 от ДЕС;
в) от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания;
г) от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.
3. При обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001. Регламент (ЕО) № 45/2001 и другите правни актове на Съюза, приложими към подобна обработка на лични данни, се адаптират към принципите и правилата на настоящия регламент в съответствие с член 98.
4. Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2000/31/ЕО, и по-специално разпоредбите относно отговорностите на междинните доставчици на услуги в членове 12—15 от посочената директива.