THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 67
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Обмен на информация"

Комисията може да приема актове за изпълнение с общ обхват за да уточни договореностите за обмен на информация по електронен път между надзорните органи, както и между надзорните органи и Комитета, по-специално стандартизирания формат, посочен в член 64. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 93, параграф 2.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!