Член 14
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните"


=> Член: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Когато личните данни не са получени от субекта на данните, администраторът предоставя на субекта на данните следната информация:
a) данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него и, когато е приложимо, тези на представителя на администратора;
б) координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;
в) целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;
г) съответните категории лични данни;
д) получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
е) когато е приложимо, намерението на администратора да предаде данните на трета държава или на международна организация, и наличието или отсъствието на решение на Комисията относно адекватното ниво на защита или в случай на предаване на данни съгласно член 46 или 47, или член 49, параграф 1, втора алинея с позоваване на подходящите или приложимите гаранции и средствата за получаване на копие от тях или на информация къде са налични.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Освен информацията, посочена в параграф 1, администраторът предоставя на субекта на данните следната информация, необходима за осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване на данните по отношение на субекта на данните:
а) срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
б) когато обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е), законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна;
в) съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, свързани със субекта на данните, или ограничаване на обработването, и правото да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
г) когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), съществуването на право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
д) правото на жалба до надзорен орган;
е) източника на личните данни и, ако е приложимо, дали данните са от публично достъпен източник;
ж) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.
3. Администраторът предоставя информацията, посочена в параграфи 1 и 2:
a) в разумен срок след получаването на личните данни, но най-късно в срок до един месец, като се отчитат конкретните обстоятелства, при които личните данни се обработват;
б) ако данните се използват за връзка със субекта на данните, най-късно при осъществяване на първия контакт с този субект на данните; или
в) ако е предвидено разкриване пред друг получател, най-късно при разкриването на личните данни за първи път.
4. Когато администраторът възнамерява да обработва личните данни по-нататък за цел, различна от тази, за която са събрани, той предоставя на субекта на данните преди това по-нататъшно обработване информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация, както е посочено в параграф 2.
=> Член: 6, 13
=> основание: 61, 62
5. Параграфи 1-4 не се прилагат, когато и доколкото:
a) субектът на данните вече разполага с информацията;
=> основание: 62
б) предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия; по-специално за обработване на данни за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при спазване на условията и гаранциите по член 89, параграф 1, или доколкото съществува вероятност задължението, посочено в параграф 1 от настоящия член, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване. В тези случаи администраторът взема подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси на субекта на данните, което включва и предоставяне на публичен достъп до информацията;
в) получаването или разкриването е изрично разрешено от правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на легитимните интереси на субекта на данните; или
г) личните данни трябва да останат поверителни при спазване на задължение за опазване на професионална тайна, което се урежда от правото на Съюза или право на държава членка, включително законово задължение за поверителност.