основание 128
EC Общ регламент относно защитата на данните

(128) Правилата за водещия надзорен орган и механизма "обслужване на едно гише" не следва да се прилагат, когато обработването се извършва от публични органи или от частни структури в обществен интерес. В такива случаи единственият надзорен орган, който е компетентен да упражнява правомощията, предоставени му съгласно настоящия регламент, следва да бъде надзорният орган на държавата членка, в която е установен публичният орган или частната структура.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!