Член 29
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Обработващият лични данни и всяко лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до личните данни, обработва тези данни само по указание на администратора, освен ако обработването не се изисква от правото на Съюза или правото на държава членка.
=> Член: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!