Artykuł 29
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
=> Artykuł: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!