Článok 29
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.
=> Článok: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!