THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 59
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Доклади за дейността"

Всеки надзорен орган изготвя годишен доклад за своята дейност, който може да включва списък на видовете нарушения, за които е бил уведомен и на видовете мерки, взети в съответствие с член 58, параграф 2. Тези доклади се предоставят на националния парламент, правителството и други органи, посочени в правото на държавата членка. До тях се осигурява достъп на обществеността, на Комисията, и на Комитета.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!