THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 71
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Доклади"

1. Комитетът изготвя годишен доклад относно защитата на физическите лица по отношение на обработването в Съюза и, когато е от значение — в трети държави и международни организации. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. В годишния доклад се включва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в член 70, параграф 1, буква л), както и на решенията със задължителен характер, посочени в член 65.