основание 161
EC Общ регламент относно защитата на данните

(161) За целите на даване на съгласие за участие в научноизследователска дейност при клинични изпитвания следва да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (EС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета (15).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!