Член 91
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните"


=> основание: 165
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit d
1. Когато в дадена държава членка към момента на влизане в сила на настоящия регламент църкви и религиозни сдружения или общности прилагат цялостни правила по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването, тези съществуващи правила могат да продължат да се прилагат, при условие че са приведени в съответствие с настоящия регламент.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Църквите и религиозните сдружения, които прилагат цялостни правила в съответствие с параграф 1 от настоящия член, подлежат на контрол от страна на независим надзорен орган, който може да е специален, при условие че изпълнява условията, предвидени в глава VI от настоящия регламент.